HUMAN FORUM 2023

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (povinná registrácia na prvý deň konferencie, registrácia na ostatné dni konferencie nie je nutná)

PROGRAM HUMAN FORUM 2023: (SLOVENSKÝ) — (ENGLISH)


X. ročník HUMAN FORUM na tému Posilňovanie demokracie a občianskej spoločnosti ako prevencia rastu extrémizmu

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Pod záštitou

Prezidentky Slovenskej republiky — Zuzany Čaputovej

Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja — Ondreja Luntera

Primátora mesta Banská Bystrica — Jána Noska

Rektora Univerzity Mateja Bela (UMB) — Vladimíra Hiadlovského

Dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB — Branislava Kováčika

Termín: 28. – 30. 11. 2023 (utorok – štvrtok)

Miesto konania:      Banská Bystrica

Historická Radnica mesta

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Štátna vedecká knižnica v BB

ZÁHRADA – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Evanjelický kostol v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta UMB

Inštitút pre Demokraciu pri UMB

Organizátori fóra:      Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE

Inštitút pre Demokraciu pri UMB

v spolupráci

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici

ZÁHRADA – centrum nezávislej kultúry, n.o.

s podporou

Banskobystrického samosprávneho kraja

Mesta Banská Bystrica

Akadémie umení v Banskej Bystrici

Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa — projekt BRRIDGE

Europe Direct Banská Bystrica

Rotary Club Banská Bystrica


28. – 30. novembra  2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční už desiaty ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE v Banskej Bystrici. 

Minulý ročník konferencie (HUMAN FORUM 2022) bol zameraný na podporu demokracie zdola, na diskusie o dôležitosti posilňovania lokálnych demokracií, t. j. na budovanie lokálnych komunít, ktoré budú odolné voči prejavom radikalizácie, extrémizmu, nacionalizmu, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie, homofóbie a iných prejavov netolerancie až nenávisti, a to v geopolitickej situácii agresívnej vojny Ruska voči suverénnemu štátu Ukrajina. 

Téma demokratických lokálnych spoločenstiev sa ukazuje ako kľúčová. Bez demokracie zdola nemožno vybudovať silnú, udržateľnú a odolnú demokratickú spoločnosť ako celok. Desiaty ročník podujatia je pokračovaním predchádzajúcieho ročníka a nadväzuje na stretnutia občianskej spoločnosti tzv. „malé HUMAN FORUM“ v rôznych regiónoch Slovenska od východu až na západ. 

V tomto roku sa osobitne budeme venovať potenciálu spolupráce pri rozvoji občianskej spoločnosti a demokracie na Ukrajine, či už v období stále pretrvávajúcej vojny alebo v povojnovom období. Slovensko a Európska únia potrebuje mať susediacu Ukrajinu so stabilnou demokraciou a silnou občianskou spoločnosťou. 

Občianska spoločnosť, ktorá stavia na princípoch tvorby tolerantných lokálnych komunít, môže zmierňovať dopady politického zápasu, ktoré sú evidentné nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európskej únie alebo vo Veľkej Británii, či Spojených štátoch amerických. Reflektujúc na tieto globálne spoločenské tendencie sme sa rozhodli prostredníctvom podujatia HUMAN FORUM spájať ľudí a organizácie, zohrávajúcich významnú rolu v budovaní zdravých demokratických lokálnych spoločenstiev. Aj prijatím Koncepcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na podporu demokracie a ľudských práv vo svete tieto úsilia dostali náležitý koncepčný a strategický rámec na posilnenie hodnotovej zahraničnej politiky Slovenskej republiky a upevnenie postavenia SR ako zodpovedného člena Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Desiaty ročník HUMAN FORUM poskytne priestor pre interaktívne diskusie s partnermi z medzinárodných organizácií a inštitúcií, s predstaviteľmi vlády, parlamentu, občianskej spoločnosti, akademických kruhov a so súkromným podnikateľským sektorom o využití potenciálu takéhoto širokého partnerstva.  

Cieľom konferencie bude využitie potenciálu občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora ako kľúčových partnerov pre realizáciu priorít a cieľov hodnotovej zahraničnej politiky. Rovnako máme spoločný záujem prispieť i do diskusie v rámci Európskej únie a Samitu za demokraciu, a tak generovať podnety pre realizáciu priorít v oblasti podpory ľudských práv a demokracie doma i vo svete.

Zámerom podujatí HUMAN FORUM nikdy nebolo a nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Našou ambíciou je poskytovať priestor na vyjadrenie názorov a argumentov rôznych skupín v spoločnosti, na ich zapojenie sa do diskusie o tom, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť. Ani tento rok nevynecháme témy vzdelávania a aktivity pre školy. Budeme diskutovať aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti, tolerancii a rešpektu k iným. 

NIE V NAŠOM MESTE, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici pripravujeme už šiestykrát ekumenickú bohoslužbu.

Cieľom fóra je

 • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti,
 • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam,
 • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus,
 • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie,
 • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti.

 

Program HUMAN FORUM 2023

UTOROK – 28. 11. 2023

9:00 – 10:00  (Historická radnica – foyer)

Registrácia

______________________________________________________________

10:00 – 12:00 (Historická Radnica – Cikkerova sieň)

Otvorenie konferencie

 • Politická a občianska zodpovednosť za aktuálne trendy a vývoj v dodržiavaní ľudských práv v Európe a vo svete.

Tea Jaliashvili  –  prvá námestníčka riaditeľa, Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)

 • Možnosti spolupráce Slovenska s povojnovou Ukrajinou a potreby Ukrajiny v oblasti rozvoja demokracie a dodržiavania ľudských práv 

Panelová diskusia

Hlavní hostia prvého dňa sa stretnú v diskusnom paneli s medzinárodným zastúpením k téme, ktorá výrazne presahuje hranice Slovenska a ovplyvňuje celý svet. To, či štáty v Európe budú patriť medzi krajiny s vysokou úrovňou rozvoja demokracie alebo v nich budú štandardy demokracie upadať, bude mať vplyv aj na zvyšok sveta. Dá sa povedať, že viaceré krajiny zvádzajú zápas o svoju budúcnosť, mnohé z nich zatiaľ ešte majúc k dispozícií nástroje demokracie. Ukrajina však zvádza boj o charakter svojej krajiny vo vojne, ktorá je konečným a fatálnym nástrojom za boj o slobodu, nezávislosť a demokraciu. Ako reaguje Slovensko, ako jedna zo susediacich krajín, na situáciu na Ukrajine a ako to bude robiť v budúcnosti, sa v panelovej diskusii budú rozprávať najvyšší predstavitelia našej krajiny so zahraničnými hosťami konferencie.  

 • Tea Jaliashvili – prvá námestníčka riaditeľa, Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)
 • Alexander Duleba – vedúci pracovník výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
 • Martin Kahanec – profesor verejných politík a riaditeľ Shattuckovho centra pre ľudské práva, Central European University (CEU)

Moderátorka: Dagmar Kusá – podpredsedníčka Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku

12.00 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 (Historická Radnica – Cikkerova sieň)

Panelová diskusia

 •  Úloha demokratických krajín pri rozvíjaní občianskej spoločnosti na Ukrajine

Ukrajina, ktorá aktuálne bojuje o slobodu svojej krajiny a udržanie mieru v celej Európe bude potrebovať pre nastavenie demokratického povojnového zriadenia aktívnu, silnú, tolerantnú, rešpektujúcu, rozhľadenú a spravodlivo rozmýšľajúcu občiansku spoločnosť. V akom stave bola občianska spoločnosť na Ukrajine pred vojnou, akú rolu zohráva počas vojny a pred akými výzvami bude stáť po vojne? Ako môže Slovensko ako susediaca krajina byť nápomocná pri budovaní občianskej spoločnosti na Ukrajine? Aké formy spolupráce prebiehajú už dnes medzi slovenskou a ukrajinskou občianskou spoločnosťou?

 • Michal Klembara – Centrum Malý Berlín v Trnave
 • Ruslan Zhylenko – Užhorodská Národná Univerzita, riaditeľ Karpatskej nadácie na Ukrajine
 • Svitlana Pugach – riaditeľka pre strategické partnerstvá, Charitatívna nadácia Tabletochki, Kyiv (online)
 • Fedor Blaščák – riaditeľ Nadácie Otvorenej spoločnosti

Moderátorka: Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie na Slovensku

14.30 – 15.00 coffee break

15.00 – 16.30 (Historická Radnica – Cikkerova sieň)

 • Príhovor prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej

Panelová diskusia

 •  Úloha aktívnej občianskej spoločnosti pre demokraciu a čo sa môže stať, keď občianska spoločnosť bude slabnúť

Aktívnu občiansku spoločnosť považujeme za jednu z predpokladov pre kvalitnú demokraciu v krajine. Je rovnako legitímna a dôležitá súčasť politického systému, ako je existencia politických strán, ako sú voľby a systém zastupiteľskej demokracie alebo existencia inštitúcií zabezpečujúce funkčný a právny štát. Cieľom tohto diskusného panelu je reflektovať vývoj stavu občianskej spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Akú rolu zohráva aktívna občianska spoločnosť v západnej Európe, postkomunistickej Európe a vojnovej Európe? Pred akými výzvami stoja medzinárodne, národne a lokálne pôsobiace inštitúcie a organizácie, aby sa neoslabovala aktívna občianska participácia v demokratickej spoločnosti?

 • Silvia Porubänová – riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Bálint Farkas – Nadácia Ökotárs, Maďarsko
 • Filip Vagač – splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Csilla Droppová – občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE a koordinátorka HUMAN FORUM

Moderátorka: Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela a iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE

16.30 – 17.00 coffee break

17.00 – 18.30 (Historická Radnica – Cikkerova sieň)

Slávnostný večer

 •  Desiaty ročník medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2023 a desať rokov pôsobenia občianskej iniciatívy Nie v našom meste

Multižánrové podujatie HUMAN FORUM sa v roku 2023 organizuje už desiatykrát. Pred desiatimi rokmi bola reakciou na zvolenie zástupcu extrémistickej strany do pozície predsedu samosprávneho kraja. HUMAN FORUM vytvára komunikačnú a sieťovaciu platformu voči tendenciám v spoločnosti, ktoré naznačujú rastúcu popularitu extrémistických názorov a popularitu politických strán a iniciatív s nedemokratickými naratívmi obmedzujúcimi právo na slobodu. V tomto bloku si pripomenieme aktivity, ktoré boli zrealizované za uplynulých 10 rokov a dnes sú súčasťou aktívne pôsobiacej občianskej spoločnosti v banskobystrickom regióne, ale aj mimo neho. Privítame všetkých laureátov Ceny HUMAN FORUM. A tiež Vám predstavíme plány a ciele občianskej iniciatívy NIE V NAŠOM MESTE pre ďalšie obdobie v oblasti rozvoja demokracie a ochrany ľudských práv. Našou ambíciou je inšpirovať ďalšie komunity na Slovensku, ale aj na Ukrajine a v ostatnom zahraničí.  

 •  Oceňovanie laureátov ceny HUMAN FORUM

Uvádza:  Csilla Droppová a Alexandra Bitušíková – občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE

Otvorenie výstavy „je demokracia v ohrození?“

Kurátorka: Gabriela Bírošová – Akadémia umení v Banskej Bystrici

18.30 – 20.00 spoločenský raut

20.00 – 21.00 (Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Lazovná)

Ekumenická bohoslužba

za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných.

Príhovor kazateľa Daniela Pastirčáka

STREDA – 29. 11. 2022

9.30 – 10.00 (aula FPVaMV

Keynote speech /anglický jazyk bez tlmočenia/

Erik Jones – professor a riaditeľ centra Roberta Schumana pre pokročilé štúdie na Európskom univerzitnom inštiúte vo Florencii

9.30 – 11.30 (aula FPVaMV) /anglický jazyk bez tlmočenia/

Prezentácia a panelová diskusia

 •  AI a jej vplyv na demokraciu

On – line prostredie, sociálne siete, umelá inteligencia, ChatGPT … – všetko to charakterizuje technologický vývoj a pokrok doby. Sú tieto výdobytky doby hrozbou pre demokraciu? Bude humanizmus v konflikte s technológiami?

 • Vladimír Šucha – vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave

(úvodná prezentácia)

Panelisti:

 • Vladimír Šucha – vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave
 • Tomáš Kriššák – Gerulata Technologies
 • Erik Jones –  profesor a riaditeľ centra Roberta Schumana pre pokročilé štúdie na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

Moderátor: Jozef Michal Mintal – riaditeľ Inštitútu pre Demokraciu pri UMB

11.30 – 12.00 coffee break

12.00 – 13.00

Rokovanie v sekciách

Rokovania v sekciách majú charakter pracovných stretnutí pri okrúhlom stole, ktoré by mali prinášať potenciál na spoluprácu v jednotlivých témach medzi zástupcami inštitúcii, relevantných mimovládnych neziskových organizácií a zástupcov akademickej obce, vrátane študentov. Potrebujeme vytvárať nové partnerstvá alebo upevňovať tie už existujúce, aby synergický efekt takýchto spoluprác prinášal reálne výsledky pre spoločnosť. Rokovania v sekciách koordinuje v spolupráci s ďalšími organizáciami Inštitút pre demokraciu pri UMB.

 1. Radikalizácia online a off-line – dva rôzne svety?

Žijeme v rýchlej a dynamickej dobe, rozdelenej na dva svety: virtuálny a reálny. Oba sú však ohrozované polarizáciou, dezinformáciami a hoaxami vo forme rozhovorov, kampaní, či zhromaždení, ktoré ďalej radikalizujú jedincov a masy. Je však v súčasnej dobe online a off-line prostredie také rozdielne? A čo môžeme a mali by sme preventívne robiť, aby sme tieto dva svety prepájali?

Moderátor: Maroš Chmelík – riaditeľ, Centrum komunitného organizovania

 • Potenciál spolupráce pri znižovaní korupcie, zvyšovaní verejnej kontroly a rozvoji občianskej spoločnosti na Ukrajine

Už dnes majú viaceré občianske organizácie na Slovensku konkrétnu spoluprácu s partnermi na Ukrajine. Projekty, napomáhajúce budovaniu dobrých susedských vzťahov, už dnes vytvárajú predpoklady na lepšie vzájomné spoznávanie sa a podporu, tak ako to medzi dobrými susedmi má byť. Do akých spoluprác sa dá zapojiť, aké sú v pláne a aké sú na to vytvorené predpoklady? V tejto sekcii budeme spoločne diskutovať pri okrúhlom stole s už zapojenými ale aj s potenciálnymi partnermi, podporujúcimi rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti v bezprostredne susediacom štáte Ukrajina. 

Moderátor: Robert Vancel – riaditeľ Inštitút pre Demokraciu pri UMB

 • Aktívne občianske iniciatívy v  regiónoch a ako ich financovať

Po 30 rokoch samostatnosti Slovenska sa nám čoraz viac ukazuje, že sme opomenuli budovať silnú občiansku spoločnosť naprieč Slovenskom a v súčasnosti nám chýbajú v regiónoch živé občiansky aktívne komunity, ktoré v rozhodujúcich okamihoch dokážu plniť osvetovú alebo kontrolnú funkciu voči inštitúciám, ako aj rôznym verejne pôsobiacim organizáciám. Rovnako sme nevytvorili počas 30-ročnej samostatnosti Slovenska systematické financovanie pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projektové financovanie s obmedzenými časovými rámcami nikdy nedokáže nahradiť dlhodobé finančné toky pre kontinuálnu inštitucionálnu podporu občianskej spoločnosti. Riešenia, ako ďalej v tejto oblasti a ako dosiahnuť existenciu silnej občianskej spoločnosti ochraňujúcu demokraciu a práva menšín, budeme hľadať s odborníkmi z občianskych organizácií, ako aj s predstaviteľmi relevantných inštitúcií a so zástupcami podnikateľského sektora.  

Moderátorka: Lucia Pašková – spolupracovníčka BYSTRINY a zakladateľka firmy CURAPROX

Akčný plán Agentov ko-existencie a otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici alebo čo môžeme spoločne spraviť, aby sme eliminovali polarizáciu v našom meste?

Podobne ako iné mestá na Slovensku, aj Banská Bystrica sa stretáva s polarizáciou. Iniciatíva pre otvorené vládnutie v Banskej Bystrici, ktorej poslaním je inovovať v oblasti otvoreného spravovania vecí verejných a budovať kultúru dialógu, aktuálne tvorí svoj druhý akčný plán. Realizovaný je aj s podporou projektu „Agenti ko-existencie“ a „Ambasádori pre vytváranie dobrých vzťahov“, do ktorého je mesto aktuálne zapojené. Jeden zo záväzkov akčného plánu je zameraný aj na tému depolarizácie. Aké konkrétne aktivity môžeme v tomto smere ako samospráva a občianska spoločnosť urobiť? Kto sú ďalší ambasádori dobrých vzťahov, ktorí nám s depolarizáciou v meste môžu pomôcť? Odpovede budeme hľadať na našom workshope.

Moderátorka: Soňa Karíková a Antónia Jurečková – Mestský úrad Banská Bystrica

13.00 – 14.00 Spoločný obed (spoločenská miestnosť FPVaMV)

14.00 – 15.30 (poslucháreň P4)

Okrúhly stôl

Samit za demokraciu a iniciatíva Otvorené vládnutie

Diskusia za okrúhlym stolom s organizáciami občianskej spoločnosti o plnení záväzkov Slovenskej republiky pre Samit za demokraciu a Open Government Partnership so splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť a zástupcami kľúčových ministerstiev a inštitúcií.

Moderátor: Juraj Rizman, Post Bellum

presun do ZÁHRADA – centrum nezávislej kultúry

16.00 – 17.30 (ZÁHRADA, cnk)

Verejná diskusia

 • Reflexia k národným voľbám – Čo nám ukázali výsledky volieb – v akom stave nám ostala demokracia na Slovensku?

Dva mesiace po parlamentných voľbách budú analytici, politológovia a sociológovia hodnotiť, čo nám tieto voľby ukázali vo vzťahu k potenciálnemu vývoju uplatňovania ľudských práv, rozvoju demokracie a občianskej spoločnosti. Vieme na základe výsledkov volieb prečítať, do akej miery budú dodržiavané demokratické štandardy a ľudské práva v našej krajine? Čo preferujú voliči na Slovensku, akých lídrov si volia za svojich zástupcov a predstaviteľov? Aký bude náš vzťah k prebiehajúcej vojne na Ukrajine?

 • Grigorij Mesežnikov – politológ
 • Kamila Borseková –  docentka verejnej správy a regionálneho rozvoja a členka rady riaditeľov Inštitútu pre Demokraciu pri UMB
 • Martina Strmeňová – občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE
 • Fedor Blaščák – občianska mobilizačná kampaň (NE)CHCEM TU ZOSTAŤ

Moderátor: Michal Havran

17.30 – 18.00 coffee break

17.55 – 19.30 (ZÁHRADA, cnk)

Duel „o 5 minút šesť“ v ZÁHRADA

Dynamika moci a úloha regiónov – Kto budú architekti moderných zajtrajškov Slovenska?

Témou diskusie bude úloha regiónov a samospráv, resp. krajov v snahe pozdvihnúť Slovensko na úroveň modernej európskej krajiny. Počas diskusie sa rečníci budú zaoberať aj týmito otázkami: Zlyháva centrálna moc, ale aj intelektuálne elity vo vzťahu k regiónom? Koľko záujmu by bolo potrebné venovať dianiu v regiónoch, aby z toho nebolo iba „Márquezovské fantazírovanie“? Prečo by zvyšok Slovenska malo zaujímať „bežné“ dianie na opačnom konci republiky? Do akej miery môžu samosprávy kultivovať spoločnosť a akými spôsobmi to môžu robiť? Ak je pravda, že v regiónoch je stranícky tribalizmus obmedzený, kde sú hranice hodnotových lídrov medzi pragmatizmom a (hodnotovým) spreneverením sa?

 • Michal Vašečka – sociológ a vysokoškolský pedagóg
 • Ondrej Lunter – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Moderátorka: Karolína Piliarová, redaktorka RTVS

19.30. – 22.00 čaša vína a neformálne diskusie, networking v ZÁHRADA, cnk

ŠTVRTOK – 30. 11. 2023

10.00 – 10.30 (Štátna vedecká knižnica BB)

Slovo pre ministra školstva

O stave a vízii hodnotového vzdelávania na základných a stredných školách, o profile absolventov a absolventiek slovenského vzdelávacieho systému v oblasti hodnotového nastavenia, o formálnych a neformálnych programoch pre vzdelávanie k demokracii a rozvoju ľudských práv.

Moderátorka: Csilla Droppová, občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE a koordinátorka HUMAN FORUM

10.30 – 12.30 (Štátna vedecká knižnica BB)

Neformálne vzdelávacie programy zamerané na rozvoj ľudských práv a demokracie pre základné a stredné školy

Prezentácia

Prezentácia o vzdelávaní k demokracii a k rozvoju ľudských práv v Českej republike, o ponuke formálnych a neformálnych vzdelávacích programoch pre základné a stredné školy.

Okrúhly stôl

Aký je potenciál mimovládneho sektoru na spoluprácu v oblasti neformálneho hodnotového vzdelávania na základných a stredných školách? Prípadne aké sú prekážky takejto spolupráce? Čo reálne ponúkajú tieto organizácie? Potrebujú ich školy vôbec? Aký je prienik vzťahov vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacích organizácií v oblasti hodnotového vzdelávania? A kde máme biele miesta na mape, v ktorých nie sú ani len predpoklady na partnerskú spoluprácu s mimovládnymi organizáciami?

Oslovené organizácie:

Centrum komunitného organizovania, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre aktívne občianstvo, Post Bellum, Nadácia otvorenej spoločnosti, Fórum náboženstiev sveta, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, Socratov Inštitút a Živica, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a Pedagogická fakulta UMB, Dejepis inak, Growni, Mareena…

/možnosť prihlásiť sa ďalším organizáciám/

Oslovené inštitúcie:

Ministerstvo školstva, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Štátna školská inšpekcia, Zriaďovatelia: Odbory školstva samosprávnych krajov, Odbory školstva miest a obcí, Asociácia súkromných škôl

Moderátorka: Zuzana Čačová

12.30 – 13.30 Spoločný obed (ŠVK BB)

13.30 – 15.00 (Štátna vedecká knižnica BB)

Implementácia nadpredmetového hodnotového vzdelávania do praxe + finančná výzva pre ZŠ a SŠ

panelová diskusia

V roku 2020 podpísal Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu memorandum na spoluprácu s cieľom vypracovať metodiku zavádzania nadpredmetového hodnotového vzdelávania do základných a stredných škôl. Na tvorbe tejto metodiky spolupracovali zástupcovia škôl, mimovládnych neziskových organizácií, štátnych inštitúcií a stavovských organizácií. V roku 2023 vyhlásilo Ministerstvo školstva finančnú výzvu vo výške 105 tis. na podporu implementácie nadpredmetového hodnotového vzdelávania do praxe základných a stredných škôl, resp. školských zariadení. Aké sú skúsenosti z tejto spolupráce pri zavádzaní nadpredmetového hodnotového vzdelávania do škôl? Ako budeme pokračovať v tejto iniciatíve v budúcich rokoch?

Panelisti:

Petra Jankovská – Ministerstvo školstva SR

Ivan Pavlov – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Ľuboslava Bieliková – riaditeľka ZŠ

Maroš Chmelík – riaditeľ, Centrum komunitného organizovania – Školy za Demokraciu

Moderátorka: Csilla Droppová, občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE a koordinátorka HUMAN FORUM

Organizované v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-čky, reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií (učitelia/-ky, žiaci/-čky), zástupcovia/-kyne médií

Účastnícky poplatok: konferencia sa koná bez nároku na poplatok.

Organizačný výbor

Jarmila AndrovičováChuck HirtMartina Strmeňová
Alexandra BitušíkováMaroš ChmelíkZuzana Čačová
Martina Bolečeková
Pavol Demeš
Ivan Chorvát
Diana Jacková
Peter Terem
Benjamin Uhrin
Csilla DroppováIngrid KrajčovičováRóbert Vancel
Antónia Jurečková Peter Medveď Milan Zvada
 Beata Hirt Jozef Michal Mintal Jolana Nátherová

Kontakty

Koordinátori fóra

Csilla Droppová, csilla.droppova@gmail.com , +421 905 626 117

Robert Vancel, robert.vancel@umb.sk , +421 948 600 738

Garantka za Univerzitu Mateja Bela Banská Bystrica – Alexandra Bitušíková, alexandra.bitusikova@umb.sk

Web: www.humanforum.sk, FB: www.facebook.com/humanforumsk

Zmena programu vyhradená.