Human Forum 2021

VIII. ročník  HUMAN FORUM 2021 – Demokracia v ohrození?

24. – 25. novembra  2021 sa v Banskej Bystrici uskutoční už ôsmy ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste.

Hlavným zámerom podujatia HUMAN FORUM od jeho počiatku je hľadanie odpovedí na otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré v spoločnosti najviac rezonujú. Minulý ročník bol zameraný na otázky rovnosti ľudí, a to z viacerých aspektov. Zaoberali sme sa prevažne rodovou rovnosťou a právami žien. Ženy sú súčasťou každej komunity a platí premisa, že keď sa zlepší postavenie ženy v spoločnosti, zlepšia sa práva všetkých, teda aj minoritných skupín. Ak totiž hovoríme o rovnosti, máme na mysli nielen rodovú rovnosť, ale aj práva LGBTI ľudí, práva zástancov tak liberálnejšie, ako aj konzervatívnejšie orientovanej časti spoločnosti, práva národnostných menšín, podmienky našej najväčšej národnostnej menšiny – rómskej menšiny, práva a životné podmienky osôb zdravotne postihnutých, ako aj práva ľudí na dôstojnú starobu. Je známe, že dodržiavanie ľudských práv v krajine dosahuje takú úroveň, na akej úrovni sa dodžiavajú ľudské práva najmenej rešpektovanej skupiny.

HUMAN FORUM 2021 bude na tému:  „Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu.“

Aj v aktuálnej dobe stále rezonujú v spoločnosti rastúce tendencie extrémistického správania sa niektorých skupín spoločnosti voči rôznym minoritám, dokonca často podporované politickými lídrami rôznych politických strán. A to nielen politickými stranami, ktoré aktuálne nie sú súčasťou moci, ale často i politickými stranami zastúpených v zákonodárnej alebo výkonnej zložke moci. Najčastejší spôsob prejavu extrémizmu je vytipovanie si niektorej z minoritných skupín spoločnosti a cielenými útokmi dosahovanie ich diskredítácie a získavanie tak podpory u indiferentnej časti spoločnosti. Časti spoločnosti, ktorá nemá vedomosť alebo skúsenosť s minoritnými skupinami, sú ľahko ovplyvnitelľní a zneužíteľní pre politické záujmy skupín zakladajúcich si svoju politickú agendu na potláčaní práv menšín. Často je ich argumentácia postavená na dôvodoch tzv. ohrozovania majoritnej časti spoločnosti menšinovými skupinami. Tento politický zápas sa odohráva väčšinou na celospoločenskej úrovni a prechádza do lokálnych  komunít prostredníctvom médií. Občianska spoločnosť, ktorá stavia na princípoch tvorby tolerantných lokálnych komunít, môže zmierňovať dopady tohto politického zápasu, ktorý je evidentný nie len na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európskej únie, či v kolíske demokracie v Spojených štátoch amerických. Reflektujúc na tieto globálne spoločenské tendencie sme sa rozhodli prostredníctvom podujatia HUMAN FORUM spájať ľudí, organizácie a myšlienky, ktoré zohrávajú významnú rolu v budovaní zdravých demokratických lokálnych komunít a prispievajú tak posilňovaniu lokálnych demokracií, ktoré majú potenciál pre schopnosť vysporadúvať sa prejavmi extrémizmu, resp, vedieť ponúknuť spôsoby prevencie pre ich presah do života celej spoločnosti.

Cieľom našich podujatí nebolo a nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Našou ambíciou je poskytovať priestor na vyjadrenie názorov a argumentov rôznych skupín v spoločnosti, na ich zapojenie sa do diskusie o tom, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť. Ani tento rok nevynecháme témy vzdelávania a aktivity pre školy. Budeme diskutovať aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti, tolerancii a rešpektu k “iným“.

O nastolených aktuálnych témach a otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici pripravujeme už piatykrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti