HUMAN FORUM 2021

VIII. ročník  HUMAN FORUM 2021

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození ?

„Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu“

Termín: 24. – 25. 11. 2021

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

Organizátori fóra:
 
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
a podporou Mesta Banská Bystrica

Anotácia:

24. – 25. novembra 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ôsmy ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol venovaný voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredovýchodná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Pýtali sme sa, či to signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné a či to svedčí o strate dôvery
v politikov a znechutení občanov z politického diania.

HUMAN FORUM 2021 sa venovalo posilňovanieu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu

Aj v aktuálnej dobe stále rezonujú v spoločnosti rastúce tendencie extrémistického správania sa niektorých skupín spoločnosti voči rôznym minoritám, dokonca často podporované politickými lídrami rôznych politických strán. A to nielen politickými stranami, ktoré aktuálne nie sú súčasťou moci, ale často i politickými stranami zastúpených v zákonodárnej alebo výkonnej zložke moci. Najčastejší spôsob prejavu extrémizmu je vytipovanie si niektorej z minoritných skupín spoločnosti a cielenými útokmi dosahovanie ich diskredítácie a získavanie tak podpory u indiferentnej časti spoločnosti. Časti spoločnosti, ktorá nemá vedomosť alebo skúsenosť s minoritnými skupinami, sú ľahko ovplyvnitelľní a zneužíteľní pre politické záujmy skupín zakladajúcich si svoju politickú agendu na potláčaní práv menšín. Často je ich argumentácia postavená na dôvodoch tzv. ohrozovania majoritnej časti spoločnosti menšinovými skupinami. Tento politický zápas sa odohráva väčšinou na celospoločenskej úrovni a prechádza do lokálnych  komunít prostredníctvom médií. Občianska spoločnosť, ktorá stavia na princípoch tvorby tolerantných lokálnych komunít, môže zmierňovať dopady tohto politického zápasu, ktorý je evidentný nie len na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európskej únie, či v kolíske demokracie v Spojených štátoch amerických. Reflektujúc na tieto globálne spoločenské tendencie sme sa rozhodli prostredníctvom podujatia HUMAN FORUM spájať ľudí, organizácie a myšlienky, ktoré zohrávajú významnú rolu v budovaní zdravých demokratických lokálnych komunít a prispievajú tak posilňovaniu lokálnych demokracií, ktoré majú potenciál pre schopnosť vysporadúvať sa prejavmi extrémizmu, resp, vedieť ponúknuť spôsoby prevencie pre ich presah do života celej spoločnosti.

Cieľom našich podujatí nebolo a nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Našou ambíciou je poskytovať priestor na vyjadrenie názorov a argumentov rôznych skupín v spoločnosti, na ich zapojenie sa do diskusie o tom, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť. Ani tento rok nevynecháme témy vzdelávania a aktivity pre školy. Budeme diskutovať aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti, tolerancii a rešpektu k “iným“.

O nastolených aktuálnych témach a otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici pripravujeme už piatykrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti

HF 2021 program PDF

HF 2021 program JPG