Program 2022

IX. ročník HUMAN FORUM
&
II. ročník ľudskoprávnej konferencie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
na tému

Posilňovanie demokracie v regiónoch ako prevencia rastu extrémizmu
&
Ľudské práva a demokracia ako piliere stability a prosperity

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

Termín: 21. – 23. 11. 2022 (pondelok – streda)

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí SR
Inštitút pre demokraciu pri UMB

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrom komunitného organizovania v Banskej Bystrici, Nadáciou Ekopolis,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
Ministerstvom spravodlivosti SR
a podporou Mesta Banská Bystrica, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, VEGA projekt č . 1/0437/2

REGISTRAČNÝ FORMULÁR


PONDELOK – 21. 11. 2021


13.00 – 14.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica)
Ľudské práva a demokracia– potreba rozhodného konania 

Príhovor ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislava Káčera: „Ochrana a podpora ľudských práv a demokracie – základný kameň hodnotovej zahraničnej politiky Slovenska a naša povinnosť“ 

Príhovor podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej: „Európska únia – obrana právneho štátu a demokratických hodnôt doma aj v zahraničí – imperatív dneška“ (videovstup) 

Príhovor námestníčky ministra zahraničných vecí USA pre civilnú bezpečnosť, demokraciu a ľudské práva Uzra Zeyu: „Samit za demokraciu – obrana proti autoritárstvu, boj proti korupcii a spoločné presadzovanie dodržiavania ľudských práv a demokracie“ (videovstup) 

14.30 – 15.00 coffee break


15.00 – 16.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica) — I. Panelová diskusia
Posilnenie ochrany ľudských práv na podporu všeobecných hodnôt demokracie 

Prvý panel bude diskutovať o stave medzinárodnej a regionálnej architektúry a agendy ľudských práv v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine, ktorá porušuje všetky základné normy medzinárodného humanitárneho práva. Bude sa zamýšľať nad vplyvom rastúcej globálnej polarizácie medzinárodného systému ľudských práv a poriadku založeného na pravidlách. Pokúsi sa identifikovať hlavné hrozby a výzvy pre implementáciu agendy ľudských práv a vytvoriť nápady a riešenia na zvrátenie tohto negatívneho trendu/identifikovať najlepšie platformy, mechanizmy a partnerstvá na presadzovanie ľudských práv a demokracie doma, v EÚ a vo svete. Bude sa zaoberať úlohou slobodných a nezávislých médií a slobody prejavu občianskej spoločnosti a súkromného sektora v týchto snahách. 

Úvodné poznámky Volkera Turka, vysokého komisára OSN pre ľudské práva „Funguje (stále) architektúra OSN pre ľudské práva a prináša výsledky? – vplyv globálnej polarizácie“ (tbc) 

Panelisti

 • Andrej Stančík – štátny tajomník MZVaEZ SR
 • Kateryna Ryabiko – zástupkyňa riaditeľa Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
 • Andrea Cairola – senior špecialistka odboru slobody prejavu a slobody novinárov, UNESCO
 • Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (tbc)
 • Annika Markovic – veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva
 • Darius Čekoulis – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva a rodovú rovnosť Litvy 

Moderátor: Peter Burian – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva MZVaEZ SR 

16.40 – 17.00 coffee break


17.00 – 18.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica)

Príhovor prezidentky Slovenskej republiky J.E. Zuzany Čaputovej

II. Panelová diskusia
Praktické skúsenosti a možnosti presadzovania ľudských práv a demokracie na Slovensku  

Druhý panel bude diskutovať o praktických skúsenostiach, získaných ponaučeniach a možnostiach efektívnejšieho presadzovania ľudských práv, demokracie a transparentnosti na miestnej a regionálnej úrovni. Ako budovať inkluzívne partnerstvá pre presadzovanie ľudských práv – úloha občianskej spoločnosti (najmä žien a mládeže), súkromného sektora. Aké sú inovatívne nástroje, ktoré umožňujú účinnejšie politiky na podporu ľudských práv a demokracie doma a vo svete? Akú úlohu v tom zohráva vzdelávanie a nezávislé médiá. Ako zapojiť občiansku spoločnosť a miestne komunity. Ako získať väčšiu podporu verejnosti pre presadzovanie ľudských práv a demokracie? 

 • Mária Patakyová – bývalá ombudsmanka (2017-2022)  
 • Filip Vagač – splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
 • Zuzana Petková – riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu 
 • Katarína Batková – Platforma občianskych organizácií pre demokraciu

Moderátor: Pavol Demeš

18.30 – 18.45 krátka technická prestávka 


18.45 – 20.00 (Cikkerova sieň – Historická Radnica) — Slávnostný večer
Príhovory k deviatemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2022 a oceňovanie laureátov ceny HUMAN FORUM 

 • Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica 
 • Ján Lunter – predseda samosprávneho kraja Banská Bystrica 

Krátka fotoprezentácia HUMAN FORUM konferencií z minulých ročníkov za hudobného sprievodu. 

 • Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela  
 • Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  

Prezentácia Inštitútu pre demokraciu pri UMB a jej aktuálnych projektov. Róbert Vancel

 • Peter Medveď – riaditeľ Nadácie Ekopolis  
 • Maroš Chmelík – riaditeľ Centra komunitného organizovania  

Odovzdávanie ceny Human Forum 2022 

 • Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ
 • Peter Burian – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva MZVaEZ 

Moderujú: Csilla Droppová, Alexandra Bitušíková – občianska iniciatíva Nie v našom meste

20.00 spoločný raut


UTOROK – 22. 11. 2022 


9.30 – 11.30 (aula FPVaMV UMB) – III. Panelová diskusia
Regionálna spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a demokracie 

V treťom paneli budú námestníci ministrov zahraničných vecí „Slavkovského formátu“ (Rakúsko, Česká republika, Slovenská republika) diskutovať s účastníkmi konferencie a so študentami UMB o dôležitosti obrany hodnôt ľudských práv a demokracie doma a v okolí pre prosperitu, stabilitu a bezpečnosť krajín a celého susedstva s osobitným zameraním na obranu spoločných hodnôt na Ukrajine po ruskej agresii na Ukrajine a pomoc susedovi pri obnove a integrácii do Európskej únie prostredníctvom cielených reforiem s osobitným dôrazom na právny štát, posilňovanie demokratických inštitúcií, boj proti korupcii a budovanie silnej občianskej spoločnosti (vymieňanie si vlastných osvedčených postupov, skúseností a ponaučení) 

Úvodné slovo: Peter Terem, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, prorektor UMB „Dôležitosť spolupráce v regionálnom medzinárodnom prostredí, zvlášť v aktuálnej krízovej situácii“ 

Panelisti: Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ SR bude diskutovať s partnermi z diplomatickej, akademickej a mimovládnej komunity o pomoci Ukrajine.

Záverečný prejav predsedu vlády SR Eduarda Hegera: „Slovensko v najbližších 30 rokoch – cesta vpred: pre Slovensko neexistuje žiadna životaschopná alternatíva k demokracii a silnému rešpektovaniu ľudských práv ako kľúčových pilierov nezávislosti, prosperity a stability“ 

Moderátor: Martin Klus

11.30 – 12.00 coffee break


12.00 – 13.00 – Rokovanie v sekciách
Koordinuje: Inštitút pre demokraciu pri UMB

(1) 30 rokov slovenskej štátnosti a stav dodržiavania ľudských práv

Aký bol (je) vývoj v oblasti ľudských práv na Slovensku? Môžeme byť dnes spokojní so stavom ľudských práv, respektíve existujú skupiny, menšiny, ktorých ľudské práva nie sú v súčasnosti dostatočne zohľadňované? Zaznamenávame počas 30 rokov existencie Slovenska kontinuálne zlepšovanie stavu ľudských práv, alebo môžeme hovoriť v tomto čase aj o obdobiach s diskontinuitou? V ktorých oblastiach môžeme hovoriť o uspokojivom stave a kde naopak máme najväčšie rezervy? Ako je to v porovnaní s našimi susedmi, kde a v čom najviac zaostávame za krajinami s najvyššou úrovňou dodržiavania ľudských práv? 

Host spíkri: Denisa Koterec – Frelichová – generálna riaditeľka sekcie MZVaEZ, Michal Vašečka – Bratislava Policy InstuteJanka Debrecéniová – Občan, demokracia a zodpovednosť

Moderátorka: Martina Bolečeková

(2) Kríza na Ukrajine – prijímanie a integrácia odídencov z Ukrajiny v členských štátoch EÚ / Panelová diskusia

Kríza na Ukrajine priniesla potrebu urýchlene reagovať na príchod utečencov z Ukrajiny a riešiť operatívne ich základné potreby (ubytovanie, materiálna pomoc, psychologická intervencia). Vzápätí aj potrebu riešiť ich integráciu (do škôl, na trh práce a pod.). S podobnou situáciou Slovensko v poslednom období nebolo konfrontované. Reagoval štát a štátne orgány, najmä prijatím zákona tzv. „Lex Ukrajina“, ale aj samosprávy, združenia, dobrovoľníci a mnoho ďalších aktérov sa zapojilo do pomoci ukrajinským odídencom. Cieľom tohto diskusného bloku je reflektovať reakciu Slovenska na príchod utečencov z Ukrajiny na rôznych úrovniach, pomenovať dobre zvládnuté aspekty tohto procesu, ale aj problémy a rezervy, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, ako aj výzvy do budúcna. Zámerom je aj porovnať rôzne aspekty tohto procesu v podmienkach Slovenska a ďalších krajín EÚ. 

Host spíkri: Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ján Orlovský – Migračný úrad MV SR, Laura Dittel – Karpatská nadácia

Moderátorka: Jarmila Androvičová

(3) Zástancovia demokracie na miestnej úrovni na Slovensku, v Európe a v USA / Kolokvium 

Podpora demokracie a na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni je založená na dôvere v demokratické inštitúcie, ale aj na kultúre vzťahov a na hodnotách, ktorými žijeme vo svojich komunitách. Všetky tieto faktory prechádzajú v súčasnosti hlbokou krízou, avšak na miestnej úrovni stále žijú ľudia, ktorí hodnotový kompas nestratili. Kto sú títo ľudia a čo by mali v čase krízy robiť vo svojich komunitách? Ako sú organizovaní? Kde hľadať spojencov a podporu mimo ich vlastných komunít? Sú príklady komunít a regiónov, ktoré sa v krízach neodchýlili od demokracie? 

Host spíkri: Dag A. Fedøy – Norwegian Helsinki Committee, Andre Stoner – organizacia Faith, USA, Veronika Móra – Ökotárs Alapítvány Budapest, Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici, Peter Burian– MZVaEZ SR

Moderátorka: Peter Medveď

rokovací jazyk anglický

(4) Existujúce nástroje a možnosti prevencie radikalizácie na Slovensku / Panelová diskusia

Ľudia na Slovensku sú dlhodobo vystavovaní krízam, ktoré rozdeľujú spoločnosť na tábory. K tomu regionálne rozdiely v kvalite života, dlhodobo neriešené problémy, skostnatený formálny vzdelávací systém a sklamanie z politickej elity polarizujú a radikalizujú rôzne vekové kategórie, čo dáva ideálnu príležitosť preraziť do verejného priestoru predstaviteľom a predstaviteľkám extrémistických ideológií. 

Máme na Slovensku jasne uchopenú stratégiu, ako deradikalizovať a preventívne reagovať na radikalizáciu v spoločnosti? Ako sa predstavy na národnej úrovni môžu pretaviť do konkrétnych intervencií na lokálnej úrovni a akú úlohu zohrávajú v tejto agende mimovládne neziskové organizácie? 

Adrienne Evans – United Action for Idaho, USA, Lukáš Zorád – PDCS, Maroš Chmelík – Centrum komunitného organizovania, Andrej Stančík – štátny tajomník MZVaEZ SR

Moderátor: Tina Gažovičová

Miestnosť: P2

rokovací jazyk anglický

(5) Sloboda médií a bezpečnosť novinárov / workshop

Novinári poukazujúci na vážne pochybenia politikov, korupčné aféry často zasahujúce do najvyšších spoločenských kruhov alebo investigatívci dôsledne hľadajúci fakty sa stávajú často nepohodlnými pre tých, na ktorých poukazujú. Je bezpečnosť týchto investigatívnych novinárov na dostatočnej úrovni? Sú legislatívne rámce postačujúce pre ich bezpečnosť? 

Host spíkri:

Gabriella Sancisi – veľvyslankyňa Holandského kráľovstva, Andrea Cairola – UNESCO, Katarína Králiková, riaditeľka Komunikačného odboru, MZVaEZ SR, Soňa Danová – riaditeľka odboru ľudských práv, MZVaEZ SR

Miestnosť: S7

13.00 – 15.30 Spoločný obed (spoločenská miestnosť FPVaMV UMB)


14.00 – 15.30 (poslucháreň P4 UMB) – Okrúhly stô „Summit for Democracy“

Regionálna spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a demokracie

Diskusia za okrúhlym stolom s organizáciami občianskej spoločnosti o plnení záväzkov Slovenskej republiky pre 2. Samit za demokraciu za účasti premiéra Eduarda Hegera a zástupcov kľúčových ministerstiev a inštitúcií. 

Moderátor: Juraj Rizman, Platforma občianskych organizácií pre Demokraciu

16.00 – 18.45 (ZÁHRADA CNK) – V spolupráci s BYSTRINY, o.z.

Posilňovanie lokálnych demokratických spoločenstiev na Slovensku 

Cesta späť k sebe ► Množiace sa deliace línie v spoločnosti, rastúca nedôvera medzi jednotlivými skupinami postihuje aj mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť. Je občianska spoločnosť príliš vzdialená od problémov bežných ľudí? Čo s tým môžeme robiť? Ktoré hlasy a odkazy by sme mali viac počuť a ako robiť veci tak, aby sme boli viac napojení na potreby regiónov a ľudí v nich žijúcich. Inšpiratívne príbehy a postupy, hlboké vhľady do príčin prinesú spíkri a mini-rozhovory v tejto sekcii. Nechajme trochu zatriasť našim videním, aby sme túto krízu dobre zvládli! 

 • Ondrej Lunter novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
 • Pavel Laczko – Úrad vlády Slovenskej republiky, podpora inovácii v regiónoch
 • Elena Gallová Kriglerová – riaditeľka, senior výskumníčka – CVEK
 • Magdaléna Dobišová – Podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka odboru Správa spoločnosti, D&I – SKANSKA
 • Peter Irikovský – Zakladateľ Exponea
 • Diana Jacková – Odborná pracovníčka centra práce s mládežou Revúca

Uvádza a moderuje: Zuzana Wienk – Riaditeľka Bystriny, o.z.,  / zakladateľka Aliancie Fair-play

18.45 – 19.00 coffee break


19.00 – 20.30 (ZÁHRADA CNK)
Reflexia ku komunálnym voľbám – Čo nám ukázali výsledky volieb o stave demokracie v regiónoch Slovenska 

Bude pár týždňov po komunálnych voľbách. Analytici, politológovia aj sociológovia už budú mať vyhodnotené, čo nám tieto voľby ukázali. Akých sme si zvolili predstaviteľov do regionálnych zastupiteľstiev a na čelo obcí, miest a regiónov. Vieme na základe výsledkov volieb prečítať, do akej miery budú dodržiavané demokratické štandardy a ľudské práva v našej krajine a v jej regiónoch? Čo preferujú voliči na Slovensku, akých lídrov si volia za svojich zástupcov a predstaviteľov? 

 • Grigorij Mesežnikov – analytik 
 • Michal Vašečka – sociológ 
 • Martina Strmeňová – koordinátorka Nie v našom meste  

Moderátor: Ivan Chorvát

20.30 – 22.00 čaša vína a neformálne diskusie, networking v ZÁHRADA cnk 


STREDA – 23. 11. 2022 


09.00 – 16.30 (ŠVK BB)
Veľtrh neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj ľudských práv a demokracie (Celodená prezentácia programov)

Oslovené organizácie: 

– Centrum komunitného organizovania, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre aktívne občianstvo, Post Bellum, Nadácia otvorenej spoločnosti, Fórum náboženstiev sveta, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, Socratov Inštitút, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a Pedagogická fakulta UMB, 

/možnosť prihlásiť sa ďalším organizáciám) / 

09.30 – 10.30 (ŠVK BB)
Aký význam majú neformálne vzdelávacie programy pre školy? Do akej miery ich využívame vo vzdelávaní? 

Takmer každodenne sme svedkami toho, ako naša spoločnosť zaostáva vo výchove a vzdelávaní k tzv. mäkkým formám demokracie, ako sú tolerancia, empatia voči minoritám, zdieľanie slobody a zodpovednosti a pod. Viaceré mimovládne organizácie ponúkajú zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na rozvoj povedomia o ľudských právach a demokratických štandardoch. Je zo strany škôl dostatočný záujem o ponúkané neformálne vzdelávacie programy? Majú pre takéto programy v rámci školského vyučovania dostatočný priestor? Existujú prekážky realizácie týchto programov na školách? Ako školy vnímajú ponuku neformálnych vzdelávacích programov mimovládnych organizácií? Mnohé školy uvádzajú, že sú preťažené, ponúk je veľa, nestíhajú naplniť ani povinnosti dané školským vzdelávacím programom. Aká je prax, a čo a ako sa dá zlepšiť? 

 • Peter Burian – veľvyslanec pre ľudské práva MZVaEZ 
 • Silvia Mašlárová – Banskobystrický samosprávny kraj, zriaďovateľ stredných škôl 
 • Simona Sládkovičová –  Nadácia otvorenej spoločnosti
 • Juraj Droppa –zriaďovateľ základnej školy „Škola u Filipa“ v Banskej Bystrici 
 • Terézia Paulisová – učiteľka na základnej škole 

Moderátorka: Alexandra Bitušíková – garantka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu 

10.30 – 12.00 coffee break


11.00 – 12.00 (ŠVK BB)
Implementácia nadpredmetového hodnotového vzdelávania do praxe 

V roku 2020 podpísal Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu memorandum na spoluprácu s cieľom vypracovať metodiku zavádzania nadpredmetového hodnotového vzdelávania do základných a stredných škôl. Na tvorbe tejto metodiky spolupracovali zástupcovia škôl, mimovládnych neziskových organizácií a štátnych inštitúcií a stavovských organizácií. Ako sa podarilo naplniť ambície memoranda a ako reálne sa nám darí s hodnotovým vzdelávaním sa dozvieme priamo od členov pracovnej skupiny a zástupcov Štátneho pedagogického ústavu. 

 • Zuzana Vasičáková Očenášová – Nadácia Zastavme korupciu – videovstup  
 • Martin Kríž – Ministerstvo školstva SR  
 • Andrej Navojsky – Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
 • Maroš Chmelík – Centrum komunitného organizovania  
 • Zuzana Sloboda Szabóová – CKO–Školy za demokraciu 
 • Zuzana Čačová – IOM 
 • a ďalší pozvaní členovia a členky pracovnej skupiny 

Moderátorka: Csilla Droppová – Nie v našom meste

12.00 – 13.00 Spoločný obed (ŠVK BB) 


13.00 – 14.00 (ŠVK BB)
Ako sa darí novootvoreným Regionálnym centrám podpory učiteľov? 

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu sa v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vytvorila sieť regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Prvých 16 Regionálnych centier podpory učiteľov vzniklo v septembri 2022. Aké sú prvé skúsenosti s týmto programom sa budeme rozprávať so zástupcami MŠ SR, s mentormi aj učiteľmi, ktorí sú súčasťou tohto programu. 

 • Péter Urbán – Ministerstvo školstva SR   
 • Svetlana Sithová– Národný inštitút vzdelávania a mládeže, riaditeľka odboru formálneho vzdelávania   
 • Aneta Chlebničanová – riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezn  
 • Juraj Droppa – mentor Regionálneho centra podpory učiteľov Ružomberok

Moderátorka: Lenka Rovňanová – dekanka PF UMB

14.00 – 14.30 coffee break


14.30 – 15.30 (ŠVK BB)
Integrácia detských vojnových utečencov do škôl 

Je to už 10 mesiacov, čo máme na Slovensku tisíce odídencov, vrátane detí, ktoré potrebujú chodiť do školy, potrebujú byť medzi svojimi rovesníkmi, potrebujú sa integrovať. Nie len Slovensko, všetky okolité európske krajiny nastavovali určité pravidlá a systém, aby tieto deti mohli navštevovať školy. Ako to zvládame na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami? V čom školy na Slovensku dostali alebo nedostali dostatočnú podporu, aby ešte v doznievajúcom období dištančného štúdia zvládli ďalšiu neštandardnú situáciu? Čo môžeme urobiť preto, aby aj ukrajinské deti sa cítili v našich školách vítané? 

 • Anna DzurusováČlovek v ohrození 
 • Ganna Schvachka (UA) – Sme spolu 
 • Ľuboslava Bieliková – riaditeľka ZŠ vo Zvolene 
 • Katarína Lahútová – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (tbc) 
 • Sofiia Barvinska – koordinátorka ukrajinskej komunity v Banskej Bystrici

Moderátorka: Zuzana Čačová – IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) 

14.30 – 15.30 (ZÁHRADA CNK)
Spojensko: Ako nájsť cestu k sebe? 

Nielen Slovensko, ale aj celý svet prechádza krízou s vážnymi následkami pre jednotlivcov, rodiny, firmy a celé spoločnosti. V tejto situácii si nemôžeme dovoliť luxus vybíjať vzácnu energiu na zbytočné konflikty. Zároveň je zrejmé, že pre jednotlivé strany debát o hodnotovo-kultúrnych otázkach ide o hlboké fundamentálne otázky a potreby, ktoré nemožno ignorovať. Ako nájsť riešenie týchto sporov, aby neoslabovali našu schopnosť spolupracovať a nachádzať východiská prospešné pre celú spoločnosť a zároveň rešpektujúce jednotlivé hodnotové prúdy? O tom budú debatovať zástancovia rôznych vierovyznaní a filozofií. 

19:00
Ekumenická bohoslužba 

v „slovenskom kostole“, na námestí Štefana Moyzesa, miesto stretnutí Grécko-katolíckej cirkvi za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných. 

Hosť: Daniel Koštial, farár ECAV mesto Banská Bystrica 

Koordinátor: Benjamín Uhrín – vedúci zboru Bratskej jednoty baptistov Sprievodný program pre žiakov a študentov  

21. 11. až 5. 12. 2022 – historická Radnica nám SNP

 • Výstava Ivany Šátekovej na Radnici v termíne 

STREDA  23. 11. 2022

 • Film o vojne na Ukrajine spojený s diskusiou s Vierou Dubačovou

ŠVRTOK  24. 11. 2022 – Divadlo Akadémie umení

 • Divadelné predstavenie Akadémie umení: Absolútny zákaz od Petra Karvaša, o 18.00 hod. 

PIATOK  25. 11. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

Diskusia s Olesia Jaremčuk – novinárkou a autorkou knihy „Naši iní“, o 18.00 hod.

STREDA  30. 11. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • Martin Talaga a jeho nastavenie zrkadla spoločnosti – performancia,  o 18.00 hod.  

ŠVRTOK  1. 12. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • Literárny večer s Alicou Frühwaldovou ku knihe „O koľko lásky som prišla“ o 18.00 hod. 

6. 12. až 8. 12. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • IX. Ročník EMBARGO – ľudskoprávny festival

Účastnícky poplatok: konferencia sa koná bez nároku na poplatok. 

Zmena programu vyhradená.

Program 2021

HUMAN FORUM
na tému

„Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

24. – 25. 11. 2021 (streda – štvrtok)

Na diskusie bude umožnený vstup len pre očkovaných. Streamované budú online na FB stránkach HUMAN FORUM www.facebook.com/humanforumsk a NIE V NAŠOM MESTE www.facebook.com/NIEvBB.

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 24. 11. 2021


10.00 – 10.20 (ZÁHRADA CNK)
Príhovory k ôsmemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2021

 • Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
 • Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB
 • Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania
 • Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová


10.20 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Stav prejavov extrémizmu na Slovensku a vo svete a ich riziká pre vývoj demokracie

 • Michael Cruz – reprezentujúci samosprávu v Oslo
 • Adriana Vasiľková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 • Martin Klus – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Daniel Bochsler – Central European University
 • Harald Weilnböck – nemecký psychológ a expert na násilný extrémizmus a metódy prevencie

Moderátor: Peter Terem


12.30 – 14.00 (ZÁHRADA CNK)
Ako sa vysporiadať s extrémizmom na Slovensku?

 • Mária Patakyová – verejná ochrankyňa práv v Slovenskej republike
 • Radka VicenováSlovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Daniel Milo – analytik
 • Tomáš Honz – prokurátor špeciálnej prokuratúry
 • Jozef Halcin – vedúci odboru prevencie kriminality

Moderátor: Ján Orlovský


14.15 – 15.45 (ZÁHRADA CNK)
Úroveň a (ne)využitý potenciál lokálnych demokracií na Slovensku

 • Michal Vašečka – sociológ
 • Ivana Kohutková – platforma mimovládnych neziskových organizácií HLAS
 • Zuzana Wienk – komunita Bystriny, občianske združenie
 • Viktor Borš – Banskobystrický samosprávny kraj
 • Maroš Chmelík – NIOT, CKO a člen pracovnej skupiny VRAX pri Ministerstve vnútra SR

Moderátor: Rado Sloboda


16.00 – 18.00

Okrúhly stôl so zástupcami občianskej spoločnosti k pripravovanému Summitu za demokraciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

https://www.state.gov/summit-for-democracy/


18.30 – 20.00 (ZÁHRADA CNK)
Projekt: Reclaim! @ Human Forum 2021:

Prezentácia pozitívnych príkladov kultúrno-komunitných centier, ktoré majú inkluzívny charakter a vytvárajú podmienky pre občiansky aktivizmus a rozvoj princípov demokracie.

 • Martina Strmeňová – O neformálnom občianskom hnutí NIE V NAŠOM MESTE
 • Lucia Pašková – O spolupráci a sile netradičných koalícií
 • Kamila Beňova – premena zmrzlinárne na komunitné centrum Búda v Žiari nad Hronom
 • Zuzana a Michal Handzušovci – Netradičné cesty k posilňovaniu hodnôt
 • Olívia Hurbanová – Čo nás neuroveda učí o dôvere? Ako jej pomôcť?
 • František Maxin – Ako sa posilňuje občianstvo v kultúrno-komunitnom centre Bašta Bardejov 

Moderujú: Csilla Droppová a Zuzana Wienk


Vedecká konferencia
Streda – 24. 11. 2021

15.00 – 20.00 (aula FPVaMV)

Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VIII. ročníka HUMAN FORUM,
medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach.

Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program.

Organizačný výbor vedeckej konferencie:

 • Jarmila Androvičová
 • Róbert Vancel
 • Jozef Michal Mintal

ŠTVRTOK – 25. 11. 2021


10.00 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Nadpredmetové hodnotové vzdelávanie – výstupy a odporúčania pracovnej skupiny pre ŠPÚ a MŠ SR 

Koordinátorky: Zuzana Vasičáková Očenášová a Csilla Droppová

v súčinnosti s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci pri príprave koncepcie nadpredmetového hodnotového vzdelávania.


Oficiálny slávnostný program otvorený pre širokú verejnosť

14.30 – 15.O0 (ZÁHRADA CNK)

Význam posilňovania demokratizačných javov a komunít na lokálnej úrovni v regiónoch Slovenska a úloha hodnotového vzdelávania na školách s cieľom prevencie pred rastúcim extrémizmom v spoločnosti.

15.00 – 15.30 (ZÁHRADA CNK)
Inštitút pre demokraciu pri UMB– Institute for Democracy at UMB

Oficiálne otvorenie multidisciplinárneho pracoviska Inštitút pre demokraciu pri UMB
/vrátane prezentácie jeho zamerania/

15.30 – 16.00 (ZÁHRADA CNK)
Cena HUMAN FORUM 2021

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti
/príhovory ocenených/


16.30 – 18.00 (ZÁHRADA CNK)
Čo priniesla návšteva pápeža na Slovensku pre spoločnosť ako celok

Reflexia na návštevu pápeža nie len z pohľadu veriacich

 • Ondrej Druga – CKO, koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy
 • Ivan Šimko – Kresťanský demokrat

Moderátor: Pavol Demeš


19.00
Ekumenická bohoslužba

V Kostole sv. Alžbety Uhorskej na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných.

Hosťka : Jolka Nátherová – koordinátorka pre rómske komunity

Koordinátor: Benjamín Uhrín


Sprievodný program pre žiakov

Rôzne kúty mesta budú žiť ľudskoprávnymi témami aj pre žiakov. Žiaci a ich učitelia sa majú oboznámiť, že na týchto miestach sa všeličo môžu dozvedieť na tému ľudských práv aj v priebehu roka.

9.00 – 10.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Knihy a ich autori: Alica Frühwaldová – O koľko lásky som prišla

10.00 – 12.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Covid opatrenia: Diskusia bude prebiehať v režime „len pre očkovaných“ fyzicky, a bude streamovaná tiež online na fb stránkach HUMAN FORUM a NIE V NAŠOM MESTE.

Zmena programu vyhradená.

Program vedeckej konferencie HF 2020 – „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“. Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VII. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach 25. novembra 2020 na adrese Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica.

V dňoch 25. a 26. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční siedmy ročník medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2020, aktuálne zameraný na problematiku rovnosti, s osobitným akcentom na rodovú rovnosť. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia „Rodová rovnosť– spoločná zodpovednosť“.

Európska komisia 5. marca 2020 predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ na roky
2020-2025 (The Gender Equality Strategy). V oblasti rodovej rovnosti je EÚ globálnym lídrom a v posledných desaťročiach zaznamenala významný pokrok. Rodovo podmienené násilie a stereotypy však naďalej pretrvávajú. Komisia plánuje posilniť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti systematickým začleňovaním rodovej perspektívy do všetkých fáz tvorby politík vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky EÚ. Základnou zásadou, ktorá sa bude pri vykonávaní stratégie uplatňovať, bude využívanie tzv. prierezového charakteru (intersekcionality) – t. j. kombinácie rodu s inými osobnými
charakteristikami alebo identitami a toho, ako táto kombinácia prispieva ku konkrétnym skúsenostiam s diskrimináciou. V roku 2020 si zároveň pripomíname 25. výročie OSN Pekinskej deklarácie a akčnej platformy prvého všeobecného záväzku a globálneho akčného plánu na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. Nová EÚ stratégia nadväzuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sa rodová rovnosť považuje za prierezovú prioritu v rámci všetkých cieľov udržateľného rozvoja. Žiaden členský štát EÚ zatiaľ nedosiahol rovnosť medzi ženami a mužmi. Pokrok je pomalý,
rodové rozdiely pretrvávajú v zamestnanosti, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch.

Nová európska stratégia načrtáva súbor kľúčových opatrení vrátane odstránenia rodovo
podmieneného násilia a stereotypov s cieľom preklenúť tieto medzery a umožniť Európe naplno využiť jej potenciál v podnikaní, politike a spoločnosti, zabezpečenie rovnakej účasti a príležitostí na trhu práce vrátane rovnakej odmeny; a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní a politike.

Cieľom vedeckej konferencie je identifikovať potenciál a prekážky smerovania k rodovo
rovnoprávnej EÚ, v ktorej rodovo motivované diskriminácie a štrukturálna nerovnosť medzi ženami a mužmi budú už len minulosťou. Organizátori konferencie uvítajú najmä (ale nielen) príspevky, ktoré sa budú týkať otázok rodovej rovnosti/nerovnosti v podmienkach akademických a výskumných inštitúcií, napr. otázky týkajúce sa zosúlaďovania pracovného a osobného života, používanie rodovo vyváženého jazyka, nerovnosť v odmeňovaní, rodovo-podmienené obťažovanie na pracovisku a pod. Keďže Európska komisia v novom výskumnom programe Horizon Europe zdôrazňuje dôležitosť rodovej rovnosti vo
výskume a inováciách a túto podmienku bude požadovať aj v samotných projektoch nového programu, považujeme za nevyhnutné venovať tejto téme zvýšenú pozornosť. Aj preto, že v Slovenskej republike je téma rodovej rovnosti stále podceňovaná alebo až zosmiešňovaná.

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

Program fóra:

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Mgr. Róbert Vancel, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD.

Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na
konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 31.1.2021 a prejdú
recenzným konaním.

Program 2020

HUMAN FORUM
na tému

„Rovnosť ako univerzálne ľudské právo“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právachDemokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

25. – 26. 11. 2020 (streda – štvrtok)
Konferencia bude online

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry,
Komunitnou nadáciou Zdravé mesto
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 25. 11. 2020


10.00 – 11.30 Je možné dosiahnuť všeobecnú rovnosť v spoločnosti?

 • Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute (BPI)
 • Mariana Szapuová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 • Janka Kottulová, Fakulta managementu Univerzity Komenského
 • Oľga Pietruchová, expertka na rodovú rovnosť a ľudské práva

Moderátorka: Alexandra Bitušíková

Online podujatie


13.00 – 14.30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti a aktuálne trendy v krajinách V4

 • Zora Bútorová, Inštitút pre verejné otázky
 • Silvia Hudáčková, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
 • Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Inšitút pre výskum práce a rodiny

Moderátor: Ivan Chorvát

Online podujatie


15.30 – 16.30 (vysielanie zo štúdia HUMAN FORUM v CNK Záhrada)

Slávnostné otvorenie 7. ročníka medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2020 – príhovory partnerov podujatia

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania

Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


17.00 – 18.00 Stav rovnosti v spoločnosti z pohľadu ombudsmanky Márie Patakyovej a aktuálne trendy

Moderátor: Pavol Demeš

Online podujatie


18.00 – 18.10 Cena HUMAN FORUM 2020

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti


18.10 – 18.20

Namiesto tradičnej Ekumenickej bohoslužby príhovor Benjamína Uhrína, kazateľa a predsedu Bratskej jednoty baptistov

Online podujatie


ŠTVRTOK – 26. 11. 2019


10.00 – 11.30 Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku?

 • Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
 • Andrea Paulyová, zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota
 • Juraj Čokyna, bývalý učiteľ, autor knihy:A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky
 • Ivan Juráš, autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


13.00 – 15.00 Význam hodnotových neformálnych vzdelávacích programov v štátnom vzdelávacom programe a ich budúcnosť  

 • Daša Vargová, Štátny pedagogický ústav
 • Zuzana Szabóová, Centrum komunitného organizovania, vzdel.program „Školy za demokraciu“
 • Zuzana Čačová, Nadácia Otvorenej spoločnosti, vzdel.program „Otvorené školy“
 • Jana Feherpataky-Kuzmová, Inšitút pre aktívne občianstvo, vzdel.program „Školy, ktoré menia svet“
 • Pavel Michal, riaditeľ ZŠ a MŠ, Štiavnické Bane
 • Csilla Droppová, koordinátorka HUMAN FORUM (zo štúdia HUMAN FORUM)

Moderátorka: Zuzana Vasičáková Očenášová, Nadácia Zastavme korupciu, vzdelávací program Férovka

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci v oblasti hodnotového nadpredmetového vzdelávania

Online podujatie


16.00 – 17.30 Reclaim! @ Human Forum 2020: Príklady pozitívnej praxe – programy a projekty ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

 • Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
 • Jolana Nátherová, Centrum Komunitného Organizovania, Nádej deťom, Rómske líderky a ich práca v rómskej komunite
 • Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva, Integrácia cudziniek na lokálnej úrovni

Moderátorka: Beata Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, Centrom komunitného organizovania, o.z. a s nadáciou EKOPOLIS v rámci projektu „Reclaim Our Civic Space“

Online podujatie


20.00 Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry


Sprievodný program pre žiakov stredných škôl

Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“

Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-čky, reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií (učitelia/-ky, žiaci/-čky), zástupcovia/-kyne médií


Program vedeckej časti konferencie Human Forum 2020, streda, 25. novembra

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Zmena programu vyhradená.

Pozvánka na vedeckú konferenciu HF 2019 – Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti
Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VI. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach

Dátum konferencie: 27. november 2019
Miesto konferencie: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2019, aktuálne zameraný na voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia
„Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti“.

Voľby sú spôsobom realizácie jedného zo základných politických práv občana – práva voliť a byť volený, práva na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s politikou vlády alebo konkrétneho politického predstaviteľa. Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu zastúpením všetkých záujmových skupín a vrstiev spoločnosti na výkone moci, sú základným inštitútom legitimizácie moci. V rámci zastupiteľskej demokracie sú voľby pre drvivú väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote. Voľby môžu vystupovať aj ako medzník, a zároveň rozhodujúci mechanizmus
vzniku a formovania moderných politických systémov. Voľby nemusia vždy smerovať ku kvalitatívnej zmene politického systému, ale môžu vystupovať ako prostriedok a mechanizmus kvalitatívnej zmeny spôsobu vládnutia aj
v rámci zachovania mocenskej štruktúry. V roku 1989 sa slobodné voľby stali jednou zo základných požiadaviek nespokojných občanov a po roku 1989 jedným zo základných atribútov formujúceho sa politického systému. Zároveň však pre veľkú časť občanov ostávajú voľby, a politika všeobecne, zdrojom frustrácie a sklamania, ktoré prejavujú neúčasťou alebo voľbou protestných či antisystémových politických strán a kandidátov.

Cieľom vedeckej konferencie je reflektovať aktuálne trendy, premeny
a súvislosti volieb, volebných systémov a volebného správania po roku 1989, predovšetkým v priestore krajín V4.

Organizátori vítajú teoretické, praktické i výskumne orientované príspevky z rôznych vedných odborov (politológia, sociológia, právo, ekonómia, pedagogika a iné), ktoré analyzujú voľby, voličské správanie, diskutujú
o aktuálnych otázkach spojených s formovaním a usporiadaním jednotlivých volebných systémov a kriticky reflektujú súvisiace fenomény
a ich dopady na našu spoločnosť.

Tematické okruhy konferencie:

 • Voľby a volebné právo – volebné systémy v súčasnosti, nové výzvy pre zlepšenie úrovne efektívnej participácie občanov, volebný systém a úroveň demokratizácie spoločnosti, volebné reformy a ich dôsledky, vzťah medzi volebným a straníckym systémom
 • Voličské správanie – zmena podstaty, poslania a štruktúry súčasných politických strán, ich kartelizácia, oligarchizácia, meniace sa preferencie voličov, klesajúca stabilita voličského správania, príklon k antisystémovým politickým stranám, radikalizácia politických strán a skupín obyvateľstva, úloha predvolebných výskumov pri rozhodovaní voličov
 • Politické kampane – nové stratégie vedenia volebných kampaní, nové médiá, sociálne siete a volebné kampane, personalizácia volebných kampaní, radikalizácia stratégií vedenia volebných kampaní (negatívna a permanentná kampaň), propaganda a manipulácia (degeneračné mechanizmy formovania verejnej mienky)
 • Vzdelávanie k zodpovednému občianstvu – komplexný verzus jednostranný občan, politický, právny, sociálny, ekonomický, etický a environmentálny rozmer súčasného občianstva, nevyhnutnosť participácie a verejnej debaty

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal

Prihlášky a abstrakty v rozsahu 150-200 slov prosíme vyplniť elektronicky
do 15. novembra FORMULÁROM

Účastnícky poplatok: nie je (pasívna účasť na vedeckej konferencii i celom podujatí HUMAN FORUM je možná aj bez registrácie)

Obed je zabezpečený formou bufetu
Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 13.1.2020 a prejdú recenzným konaním.

KONTAKT
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. (jarmila.androvicova@umb.sk)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228
human.forum@umb.sk

Program Human fora 2019

Program 6. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia“ vám budeme postupne predstavovať.

Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human fora 2019“

Program vedeckej konferencie HF 2018 – Občan v postdemokracii

OBČAN V POSTDEMOKRACII
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií

Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018

(program na stiahnutie vo formáte pfd)


STREDA – 28. 11. 2018


Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov


13.30 – 15.00 Občan v postdemokracii – hlavný panel (Aula)

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie

PhDr. Martin Kandra, PhD.
Štátna školská inšpekcia Bratislava
Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským
právam na stredných školách

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu

Panel vedie: Ján Koper – FPVMV UMB


15:30 – 17:00 Diskusné panely


PANEL I. (Aula)

PhDr. Tomáš Michalek, MA
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Občan ako expert na bežný život

Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Veganství jako politický fenomén

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku

JUDr. Martin Píry, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení

Panel vedie: Jarmila Androvičová – FPVMV UMB


PANEL II. (miestnosť S14)

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Politický extrémizmus – možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie

Mgr. Ivana Kuráková
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti

Mgr. Anton Gazarek
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí

PhDr. Július Grňa
Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu

Panel vedie: Adriana Vasiľková – FPVMV UMB


Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONTAKT:
Jarmila Androvičová (jarmila.androvicova@umb.sk)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228

human.forum@umb.sk
www.humanforum.sk

Program Human Fora 2018

Program 5. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Úloha občanov v demokratickej spoločnosti“ je pripravený. Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human Fora 2018“

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2018 sú otvorené

Do 31. októbra 2018 je možné nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a
skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie,
vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom
udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na
odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii,
antisemitizme a ultranacionalizme, nie sú cestou pre riešenie spoločenských
problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM.

Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2018 e-mailom na adresu csilla.droppova@stonline.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou. Vlani cenu Human Forum získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 28. – 29. novembra 2018 v Banskej Bystrici.

HUMAN FORUM 2017 – medzinárodné diskusné fórum už po štvrtýkrát v Banskej Bystrici

B94A3774Dva dni plné zaujímavého a bohatého programu, vyše 500 účastníkov, 35 rečníkov, dobrovoľníci, organizačný tím, aj o tom bolo tohtoročné HUMAN FORUM. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 4. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Human Forum 2017 ponúklo zaujímavú tému, ktorá oslovila mnohých mladých i starších ľudí. Vplyv médií, vrátane nových médií a sociálnych sietí, na rozvoj demokracie a formovanie názorov a postojov ľudí je téma, ktorá sa týka každého z nás.

„Tohtoročné HUMAN FORUM hodnotím v porovnaní s predošlými ročníkmi ako najbohatšie, čo do počtu pozvaných hostí ako vystupujúcich k téme a tiež čo sa týka rozsahu programu. Tento ročník prilákal aj veľa mladých ľudí, čo nás veľmi teší. Možno to bolo aj vďaka témam ako komunikácia a vplyv sociálnych sietí na postoje ľudí,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 4. ročníka HUMAN FORUM.

Je potešiteľné, že HUMAN FORUM si získava stále viac priaznivcov a podporovateľov, čoho dôkazom bola aj aktívna účasť vynikajúcich odborníkov, ktorí diskutovali nielen o zneužívaní sociálnych sietí na šírenie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ale aj o tom, ako proti tomu bojovať. “Prednášatelia zdôrazňovali význam vzdelávania a rozvoj kritického myslenia na všetkých stupňoch škôl. Ako zdôraznil Grigorij Mesežnikov, cieľom všetkých vzdelávacích aktivít by malo byť dosiahnuť aspoň ten stav, že „úroveň kritického myslenia v spoločnosti neklesne pod kritickú úroveň“. Čo treba hodnotiť negatívne, to je určite malá účasť učiteľov základných a stredných škôl,” dopĺňa Alexandra Bitušíková, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Forum. Tohtoročnú cenu získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ministerstvo spravodlivosti SR, Akadémia umení, Artforum BB, Múzeum SNP, Divadlo Štúdio tanca a Záhrada – CNK.

Fotogaléria