Program vedeckej konferencie HF 2018 – Občan v postdemokracii

OBČAN V POSTDEMOKRACII
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií

Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018

(program na stiahnutie vo formáte pfd)


STREDA – 28. 11. 2018


Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov


13.30 – 15.00 Občan v postdemokracii – hlavný panel (Aula)

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie

PhDr. Martin Kandra, PhD.
Štátna školská inšpekcia Bratislava
Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským
právam na stredných školách

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu

Panel vedie: Ján Koper – FPVMV UMB


15:30 – 17:00 Diskusné panely


PANEL I. (Aula)

PhDr. Tomáš Michalek, MA
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Občan ako expert na bežný život

Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Veganství jako politický fenomén

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku

JUDr. Martin Píry, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení

Panel vedie: Jarmila Androvičová – FPVMV UMB


PANEL II. (miestnosť S14)

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Politický extrémizmus – možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie

Mgr. Ivana Kuráková
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti

Mgr. Anton Gazarek
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí

PhDr. Július Grňa
Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu

Panel vedie: Adriana Vasiľková – FPVMV UMB


Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONTAKT:
Jarmila Androvičová (jarmila.androvicova@umb.sk)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228

human.forum@umb.sk
www.humanforum.sk