Cena HUMAN FORUM

Milí priatelia a priaznivci konferencie HUMAN FORUM!

Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM vyhlasuje ďalší ročník udeľovania Ceny HUMAN FORUM. 

Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus, podporujúci odmietanie princípov parlamentnej demokracie a ideológie, založenej na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme, nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov. Viac sa dozviete v Štatúte – Cena HUMAN FORUM – štatút

Nominácie na cenu môžu predkladať organizátori a široká verejnosť do 31. októbra daného roku. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu.  O udelení ceny rozhoduje Rada Ceny HUMAN FORUM.

Návrhy na kandidátov/ kandidátky na Cenu HUMAN FORUM 2023 s odôvodnením prosíme posielať do 31. 10. 2023 na emailovú adresu: alexandra.bitusikova@umb.sk.

Tešíme sa na Vaše návrhy!

Organizačný výbor HUMAN FORUM