Cena HUMAN FORUM

Milí priatelia a priaznivci konferencie HUMAN FORUM!

Do 31. októbra je možné predložiť nomináciu na Cenu HUMAN FORUM 2021!

Cena HUMAN FORUM sa udeľuje jednotlivcovi alebo skupine osôb ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznorodosti a dôstojnosti. Viac sa dozviete v Štatúte – Cena HUMAN FORUM – štatút)

Svoj návrh posielajte na e-mailovú adresu: nievnasommeste@cko.sk .

Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu.

Tešíme sa na Vaše návrhy!

Organizačný výbor HUMAN FORUM