Program 2020

HUMAN FORUM
na tému

„Rovnosť ako univerzálne ľudské právo“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právachDemokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

25. – 26. 11. 2020 (streda – štvrtok)
Konferencia bude online

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry,
Komunitnou nadáciou Zdravé mesto
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 25. 11. 2020


10.00 – 11.30 Je možné dosiahnuť všeobecnú rovnosť v spoločnosti?

 • Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute (BPI)
 • Mariana Szapuová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 • Janka Kottulová, Fakulta managementu Univerzity Komenského
 • Oľga Pietruchová, expertka na rodovú rovnosť a ľudské práva

Moderátorka: Alexandra Bitušíková

Online podujatie


13.00 – 14.30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti a aktuálne trendy v krajinách V4

 • Zora Bútorová, Inštitút pre verejné otázky
 • Silvia Hudáčková, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
 • Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Inšitút pre výskum práce a rodiny

Moderátor: Ivan Chorvát

Online podujatie


15.30 – 16.30 (vysielanie zo štúdia HUMAN FORUM v CNK Záhrada)

Slávnostné otvorenie 7. ročníka medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2020 – príhovory partnerov podujatia

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania

Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


17.00 – 18.00 Stav rovnosti v spoločnosti z pohľadu ombudsmanky Márie Patakyovej a aktuálne trendy

Moderátor: Pavol Demeš

Online podujatie


18.00 – 18.10 Cena HUMAN FORUM 2020

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti


18.10 – 18.20

Namiesto tradičnej Ekumenickej bohoslužby príhovor Benjamína Uhrína, kazateľa a predsedu Bratskej jednoty baptistov

Online podujatie


ŠTVRTOK – 26. 11. 2019


10.00 – 11.30 Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku?

 • Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
 • Andrea Paulyová, zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota
 • Juraj Čokyna, bývalý učiteľ, autor knihy:A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky
 • Ivan Juráš, autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


13.00 – 15.00 Význam hodnotových neformálnych vzdelávacích programov v štátnom vzdelávacom programe a ich budúcnosť  

 • Daša Vargová, Štátny pedagogický ústav
 • Zuzana Szabóová, Centrum komunitného organizovania, vzdel.program „Školy za demokraciu“
 • Zuzana Čačová, Nadácia Otvorenej spoločnosti, vzdel.program „Otvorené školy“
 • Jana Feherpataky-Kuzmová, Inšitút pre aktívne občianstvo, vzdel.program „Školy, ktoré menia svet“
 • Pavel Michal, riaditeľ ZŠ a MŠ, Štiavnické Bane
 • Csilla Droppová, koordinátorka HUMAN FORUM (zo štúdia HUMAN FORUM)

Moderátorka: Zuzana Vasičáková Očenášová, Nadácia Zastavme korupciu, vzdelávací program Férovka

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci v oblasti hodnotového nadpredmetového vzdelávania

Online podujatie


16.00 – 17.30 Reclaim! @ Human Forum 2020: Príklady pozitívnej praxe – programy a projekty ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

 • Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
 • Jolana Nátherová, Centrum Komunitného Organizovania, Nádej deťom, Rómske líderky a ich práca v rómskej komunite
 • Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva, Integrácia cudziniek na lokálnej úrovni

Moderátorka: Beata Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, Centrom komunitného organizovania, o.z. a s nadáciou EKOPOLIS v rámci projektu „Reclaim Our Civic Space“

Online podujatie


20.00 Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry


Sprievodný program pre žiakov stredných škôl

Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“

Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-čky, reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií (učitelia/-ky, žiaci/-čky), zástupcovia/-kyne médií


Program vedeckej časti konferencie Human Forum 2020, streda, 25. novembra

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Zmena programu vyhradená.