Program vedeckej konferencie HF 2020 – „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“. Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VII. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach 25. novembra 2020 na adrese Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica.

V dňoch 25. a 26. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční siedmy ročník medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2020, aktuálne zameraný na problematiku rovnosti, s osobitným akcentom na rodovú rovnosť. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia „Rodová rovnosť– spoločná zodpovednosť“.

Európska komisia 5. marca 2020 predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ na roky
2020-2025 (The Gender Equality Strategy). V oblasti rodovej rovnosti je EÚ globálnym lídrom a v posledných desaťročiach zaznamenala významný pokrok. Rodovo podmienené násilie a stereotypy však naďalej pretrvávajú. Komisia plánuje posilniť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti systematickým začleňovaním rodovej perspektívy do všetkých fáz tvorby politík vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky EÚ. Základnou zásadou, ktorá sa bude pri vykonávaní stratégie uplatňovať, bude využívanie tzv. prierezového charakteru (intersekcionality) – t. j. kombinácie rodu s inými osobnými
charakteristikami alebo identitami a toho, ako táto kombinácia prispieva ku konkrétnym skúsenostiam s diskrimináciou. V roku 2020 si zároveň pripomíname 25. výročie OSN Pekinskej deklarácie a akčnej platformy prvého všeobecného záväzku a globálneho akčného plánu na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. Nová EÚ stratégia nadväzuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sa rodová rovnosť považuje za prierezovú prioritu v rámci všetkých cieľov udržateľného rozvoja. Žiaden členský štát EÚ zatiaľ nedosiahol rovnosť medzi ženami a mužmi. Pokrok je pomalý,
rodové rozdiely pretrvávajú v zamestnanosti, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch.

Nová európska stratégia načrtáva súbor kľúčových opatrení vrátane odstránenia rodovo
podmieneného násilia a stereotypov s cieľom preklenúť tieto medzery a umožniť Európe naplno využiť jej potenciál v podnikaní, politike a spoločnosti, zabezpečenie rovnakej účasti a príležitostí na trhu práce vrátane rovnakej odmeny; a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní a politike.

Cieľom vedeckej konferencie je identifikovať potenciál a prekážky smerovania k rodovo
rovnoprávnej EÚ, v ktorej rodovo motivované diskriminácie a štrukturálna nerovnosť medzi ženami a mužmi budú už len minulosťou. Organizátori konferencie uvítajú najmä (ale nielen) príspevky, ktoré sa budú týkať otázok rodovej rovnosti/nerovnosti v podmienkach akademických a výskumných inštitúcií, napr. otázky týkajúce sa zosúlaďovania pracovného a osobného života, používanie rodovo vyváženého jazyka, nerovnosť v odmeňovaní, rodovo-podmienené obťažovanie na pracovisku a pod. Keďže Európska komisia v novom výskumnom programe Horizon Europe zdôrazňuje dôležitosť rodovej rovnosti vo
výskume a inováciách a túto podmienku bude požadovať aj v samotných projektoch nového programu, považujeme za nevyhnutné venovať tejto téme zvýšenú pozornosť. Aj preto, že v Slovenskej republike je téma rodovej rovnosti stále podceňovaná alebo až zosmiešňovaná.

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

Program fóra:

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Mgr. Róbert Vancel, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD.

Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na
konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 31.1.2021 a prejdú
recenzným konaním.