Pozvánka na vedeckú konferenciu HF 2019 – Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti
Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VI. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach

Dátum konferencie: 27. november 2019
Miesto konferencie: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2019, aktuálne zameraný na voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia
„Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti“.

Voľby sú spôsobom realizácie jedného zo základných politických práv občana – práva voliť a byť volený, práva na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s politikou vlády alebo konkrétneho politického predstaviteľa. Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu zastúpením všetkých záujmových skupín a vrstiev spoločnosti na výkone moci, sú základným inštitútom legitimizácie moci. V rámci zastupiteľskej demokracie sú voľby pre drvivú väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote. Voľby môžu vystupovať aj ako medzník, a zároveň rozhodujúci mechanizmus
vzniku a formovania moderných politických systémov. Voľby nemusia vždy smerovať ku kvalitatívnej zmene politického systému, ale môžu vystupovať ako prostriedok a mechanizmus kvalitatívnej zmeny spôsobu vládnutia aj
v rámci zachovania mocenskej štruktúry. V roku 1989 sa slobodné voľby stali jednou zo základných požiadaviek nespokojných občanov a po roku 1989 jedným zo základných atribútov formujúceho sa politického systému. Zároveň však pre veľkú časť občanov ostávajú voľby, a politika všeobecne, zdrojom frustrácie a sklamania, ktoré prejavujú neúčasťou alebo voľbou protestných či antisystémových politických strán a kandidátov.

Cieľom vedeckej konferencie je reflektovať aktuálne trendy, premeny
a súvislosti volieb, volebných systémov a volebného správania po roku 1989, predovšetkým v priestore krajín V4.

Organizátori vítajú teoretické, praktické i výskumne orientované príspevky z rôznych vedných odborov (politológia, sociológia, právo, ekonómia, pedagogika a iné), ktoré analyzujú voľby, voličské správanie, diskutujú
o aktuálnych otázkach spojených s formovaním a usporiadaním jednotlivých volebných systémov a kriticky reflektujú súvisiace fenomény
a ich dopady na našu spoločnosť.

Tematické okruhy konferencie:

  • Voľby a volebné právo – volebné systémy v súčasnosti, nové výzvy pre zlepšenie úrovne efektívnej participácie občanov, volebný systém a úroveň demokratizácie spoločnosti, volebné reformy a ich dôsledky, vzťah medzi volebným a straníckym systémom
  • Voličské správanie – zmena podstaty, poslania a štruktúry súčasných politických strán, ich kartelizácia, oligarchizácia, meniace sa preferencie voličov, klesajúca stabilita voličského správania, príklon k antisystémovým politickým stranám, radikalizácia politických strán a skupín obyvateľstva, úloha predvolebných výskumov pri rozhodovaní voličov
  • Politické kampane – nové stratégie vedenia volebných kampaní, nové médiá, sociálne siete a volebné kampane, personalizácia volebných kampaní, radikalizácia stratégií vedenia volebných kampaní (negatívna a permanentná kampaň), propaganda a manipulácia (degeneračné mechanizmy formovania verejnej mienky)
  • Vzdelávanie k zodpovednému občianstvu – komplexný verzus jednostranný občan, politický, právny, sociálny, ekonomický, etický a environmentálny rozmer súčasného občianstva, nevyhnutnosť participácie a verejnej debaty

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal

Prihlášky a abstrakty v rozsahu 150-200 slov prosíme vyplniť elektronicky
do 15. novembra FORMULÁROM

Účastnícky poplatok: nie je (pasívna účasť na vedeckej konferencii i celom podujatí HUMAN FORUM je možná aj bez registrácie)

Obed je zabezpečený formou bufetu
Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 13.1.2020 a prejdú recenzným konaním.

KONTAKT
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. (jarmila.androvicova@umb.sk)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228
human.forum@umb.sk