Program 2022

IX. ročník HUMAN FORUM
&
II. ročník ľudskoprávnej konferencie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
na tému

Posilňovanie demokracie v regiónoch ako prevencia rastu extrémizmu
&
Ľudské práva a demokracia ako piliere stability a prosperity

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

Termín: 21. – 23. 11. 2022 (pondelok – streda)

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí SR
Inštitút pre demokraciu pri UMB

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrom komunitného organizovania v Banskej Bystrici, Nadáciou Ekopolis,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
Ministerstvom spravodlivosti SR
a podporou Mesta Banská Bystrica, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, VEGA projekt č . 1/0437/2

REGISTRAČNÝ FORMULÁR


PONDELOK – 21. 11. 2021


13.00 – 14.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica)
Ľudské práva a demokracia– potreba rozhodného konania 

Príhovor ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislava Káčera: „Ochrana a podpora ľudských práv a demokracie – základný kameň hodnotovej zahraničnej politiky Slovenska a naša povinnosť“ 

Príhovor podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej: „Európska únia – obrana právneho štátu a demokratických hodnôt doma aj v zahraničí – imperatív dneška“ (videovstup) 

Príhovor námestníčky ministra zahraničných vecí USA pre civilnú bezpečnosť, demokraciu a ľudské práva Uzra Zeyu: „Samit za demokraciu – obrana proti autoritárstvu, boj proti korupcii a spoločné presadzovanie dodržiavania ľudských práv a demokracie“ (videovstup) 

14.30 – 15.00 coffee break


15.00 – 16.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica) — I. Panelová diskusia
Posilnenie ochrany ľudských práv na podporu všeobecných hodnôt demokracie 

Prvý panel bude diskutovať o stave medzinárodnej a regionálnej architektúry a agendy ľudských práv v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine, ktorá porušuje všetky základné normy medzinárodného humanitárneho práva. Bude sa zamýšľať nad vplyvom rastúcej globálnej polarizácie medzinárodného systému ľudských práv a poriadku založeného na pravidlách. Pokúsi sa identifikovať hlavné hrozby a výzvy pre implementáciu agendy ľudských práv a vytvoriť nápady a riešenia na zvrátenie tohto negatívneho trendu/identifikovať najlepšie platformy, mechanizmy a partnerstvá na presadzovanie ľudských práv a demokracie doma, v EÚ a vo svete. Bude sa zaoberať úlohou slobodných a nezávislých médií a slobody prejavu občianskej spoločnosti a súkromného sektora v týchto snahách. 

Úvodné poznámky Volkera Turka, vysokého komisára OSN pre ľudské práva „Funguje (stále) architektúra OSN pre ľudské práva a prináša výsledky? – vplyv globálnej polarizácie“ (tbc) 

Panelisti

 • Andrej Stančík – štátny tajomník MZVaEZ SR
 • Kateryna Ryabiko – zástupkyňa riaditeľa Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
 • Andrea Cairola – senior špecialistka odboru slobody prejavu a slobody novinárov, UNESCO
 • Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (tbc)
 • Annika Markovic – veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva
 • Darius Čekoulis – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva a rodovú rovnosť Litvy 

Moderátor: Peter Burian – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva MZVaEZ SR 

16.40 – 17.00 coffee break


17.00 – 18.30 (Cikkerova sieň – Historická Radnica)

Príhovor prezidentky Slovenskej republiky J.E. Zuzany Čaputovej

II. Panelová diskusia
Praktické skúsenosti a možnosti presadzovania ľudských práv a demokracie na Slovensku  

Druhý panel bude diskutovať o praktických skúsenostiach, získaných ponaučeniach a možnostiach efektívnejšieho presadzovania ľudských práv, demokracie a transparentnosti na miestnej a regionálnej úrovni. Ako budovať inkluzívne partnerstvá pre presadzovanie ľudských práv – úloha občianskej spoločnosti (najmä žien a mládeže), súkromného sektora. Aké sú inovatívne nástroje, ktoré umožňujú účinnejšie politiky na podporu ľudských práv a demokracie doma a vo svete? Akú úlohu v tom zohráva vzdelávanie a nezávislé médiá. Ako zapojiť občiansku spoločnosť a miestne komunity. Ako získať väčšiu podporu verejnosti pre presadzovanie ľudských práv a demokracie? 

 • Mária Patakyová – bývalá ombudsmanka (2017-2022)  
 • Filip Vagač – splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
 • Zuzana Petková – riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu 
 • Katarína Batková – Platforma občianskych organizácií pre demokraciu

Moderátor: Pavol Demeš

18.30 – 18.45 krátka technická prestávka 


18.45 – 20.00 (Cikkerova sieň – Historická Radnica) — Slávnostný večer
Príhovory k deviatemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2022 a oceňovanie laureátov ceny HUMAN FORUM 

 • Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica 
 • Ján Lunter – predseda samosprávneho kraja Banská Bystrica 

Krátka fotoprezentácia HUMAN FORUM konferencií z minulých ročníkov za hudobného sprievodu. 

 • Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela  
 • Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB  

Prezentácia Inštitútu pre demokraciu pri UMB a jej aktuálnych projektov. Róbert Vancel

 • Peter Medveď – riaditeľ Nadácie Ekopolis  
 • Maroš Chmelík – riaditeľ Centra komunitného organizovania  

Odovzdávanie ceny Human Forum 2022 

 • Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ
 • Peter Burian – veľvyslanec s osobitným poslaním pre ľudské práva MZVaEZ 

Moderujú: Csilla Droppová, Alexandra Bitušíková – občianska iniciatíva Nie v našom meste

20.00 spoločný raut


UTOROK – 22. 11. 2022 


9.30 – 11.30 (aula FPVaMV UMB) – III. Panelová diskusia
Regionálna spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a demokracie 

V treťom paneli budú námestníci ministrov zahraničných vecí „Slavkovského formátu“ (Rakúsko, Česká republika, Slovenská republika) diskutovať s účastníkmi konferencie a so študentami UMB o dôležitosti obrany hodnôt ľudských práv a demokracie doma a v okolí pre prosperitu, stabilitu a bezpečnosť krajín a celého susedstva s osobitným zameraním na obranu spoločných hodnôt na Ukrajine po ruskej agresii na Ukrajine a pomoc susedovi pri obnove a integrácii do Európskej únie prostredníctvom cielených reforiem s osobitným dôrazom na právny štát, posilňovanie demokratických inštitúcií, boj proti korupcii a budovanie silnej občianskej spoločnosti (vymieňanie si vlastných osvedčených postupov, skúseností a ponaučení) 

Úvodné slovo: Peter Terem, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, prorektor UMB „Dôležitosť spolupráce v regionálnom medzinárodnom prostredí, zvlášť v aktuálnej krízovej situácii“ 

Panelisti: Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ SR bude diskutovať s partnermi z diplomatickej, akademickej a mimovládnej komunity o pomoci Ukrajine.

Záverečný prejav predsedu vlády SR Eduarda Hegera: „Slovensko v najbližších 30 rokoch – cesta vpred: pre Slovensko neexistuje žiadna životaschopná alternatíva k demokracii a silnému rešpektovaniu ľudských práv ako kľúčových pilierov nezávislosti, prosperity a stability“ 

Moderátor: Martin Klus

11.30 – 12.00 coffee break


12.00 – 13.00 – Rokovanie v sekciách
Koordinuje: Inštitút pre demokraciu pri UMB

(1) 30 rokov slovenskej štátnosti a stav dodržiavania ľudských práv

Aký bol (je) vývoj v oblasti ľudských práv na Slovensku? Môžeme byť dnes spokojní so stavom ľudských práv, respektíve existujú skupiny, menšiny, ktorých ľudské práva nie sú v súčasnosti dostatočne zohľadňované? Zaznamenávame počas 30 rokov existencie Slovenska kontinuálne zlepšovanie stavu ľudských práv, alebo môžeme hovoriť v tomto čase aj o obdobiach s diskontinuitou? V ktorých oblastiach môžeme hovoriť o uspokojivom stave a kde naopak máme najväčšie rezervy? Ako je to v porovnaní s našimi susedmi, kde a v čom najviac zaostávame za krajinami s najvyššou úrovňou dodržiavania ľudských práv? 

Host spíkri: Denisa Koterec – Frelichová – generálna riaditeľka sekcie MZVaEZ, Michal Vašečka – Bratislava Policy InstuteJanka Debrecéniová – Občan, demokracia a zodpovednosť

Moderátorka: Martina Bolečeková

(2) Kríza na Ukrajine – prijímanie a integrácia odídencov z Ukrajiny v členských štátoch EÚ / Panelová diskusia

Kríza na Ukrajine priniesla potrebu urýchlene reagovať na príchod utečencov z Ukrajiny a riešiť operatívne ich základné potreby (ubytovanie, materiálna pomoc, psychologická intervencia). Vzápätí aj potrebu riešiť ich integráciu (do škôl, na trh práce a pod.). S podobnou situáciou Slovensko v poslednom období nebolo konfrontované. Reagoval štát a štátne orgány, najmä prijatím zákona tzv. „Lex Ukrajina“, ale aj samosprávy, združenia, dobrovoľníci a mnoho ďalších aktérov sa zapojilo do pomoci ukrajinským odídencom. Cieľom tohto diskusného bloku je reflektovať reakciu Slovenska na príchod utečencov z Ukrajiny na rôznych úrovniach, pomenovať dobre zvládnuté aspekty tohto procesu, ale aj problémy a rezervy, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, ako aj výzvy do budúcna. Zámerom je aj porovnať rôzne aspekty tohto procesu v podmienkach Slovenska a ďalších krajín EÚ. 

Host spíkri: Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVaEZ SR, Ján Orlovský – Migračný úrad MV SR, Laura Dittel – Karpatská nadácia

Moderátorka: Jarmila Androvičová

(3) Zástancovia demokracie na miestnej úrovni na Slovensku, v Európe a v USA / Kolokvium 

Podpora demokracie a na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni je založená na dôvere v demokratické inštitúcie, ale aj na kultúre vzťahov a na hodnotách, ktorými žijeme vo svojich komunitách. Všetky tieto faktory prechádzajú v súčasnosti hlbokou krízou, avšak na miestnej úrovni stále žijú ľudia, ktorí hodnotový kompas nestratili. Kto sú títo ľudia a čo by mali v čase krízy robiť vo svojich komunitách? Ako sú organizovaní? Kde hľadať spojencov a podporu mimo ich vlastných komunít? Sú príklady komunít a regiónov, ktoré sa v krízach neodchýlili od demokracie? 

Host spíkri: Dag A. Fedøy – Norwegian Helsinki Committee, Andre Stoner – organizacia Faith, USA, Veronika Móra – Ökotárs Alapítvány Budapest, Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici, Peter Burian– MZVaEZ SR

Moderátorka: Peter Medveď

rokovací jazyk anglický

(4) Existujúce nástroje a možnosti prevencie radikalizácie na Slovensku / Panelová diskusia

Ľudia na Slovensku sú dlhodobo vystavovaní krízam, ktoré rozdeľujú spoločnosť na tábory. K tomu regionálne rozdiely v kvalite života, dlhodobo neriešené problémy, skostnatený formálny vzdelávací systém a sklamanie z politickej elity polarizujú a radikalizujú rôzne vekové kategórie, čo dáva ideálnu príležitosť preraziť do verejného priestoru predstaviteľom a predstaviteľkám extrémistických ideológií. 

Máme na Slovensku jasne uchopenú stratégiu, ako deradikalizovať a preventívne reagovať na radikalizáciu v spoločnosti? Ako sa predstavy na národnej úrovni môžu pretaviť do konkrétnych intervencií na lokálnej úrovni a akú úlohu zohrávajú v tejto agende mimovládne neziskové organizácie? 

Adrienne Evans – United Action for Idaho, USA, Lukáš Zorád – PDCS, Maroš Chmelík – Centrum komunitného organizovania, Andrej Stančík – štátny tajomník MZVaEZ SR

Moderátor: Tina Gažovičová

Miestnosť: P2

rokovací jazyk anglický

(5) Sloboda médií a bezpečnosť novinárov / workshop

Novinári poukazujúci na vážne pochybenia politikov, korupčné aféry často zasahujúce do najvyšších spoločenských kruhov alebo investigatívci dôsledne hľadajúci fakty sa stávajú často nepohodlnými pre tých, na ktorých poukazujú. Je bezpečnosť týchto investigatívnych novinárov na dostatočnej úrovni? Sú legislatívne rámce postačujúce pre ich bezpečnosť? 

Host spíkri:

Gabriella Sancisi – veľvyslankyňa Holandského kráľovstva, Andrea Cairola – UNESCO, Katarína Králiková, riaditeľka Komunikačného odboru, MZVaEZ SR, Soňa Danová – riaditeľka odboru ľudských práv, MZVaEZ SR

Miestnosť: S7

13.00 – 15.30 Spoločný obed (spoločenská miestnosť FPVaMV UMB)


14.00 – 15.30 (poslucháreň P4 UMB) – Okrúhly stô „Summit for Democracy“

Regionálna spolupráca pri presadzovaní ľudských práv a demokracie

Diskusia za okrúhlym stolom s organizáciami občianskej spoločnosti o plnení záväzkov Slovenskej republiky pre 2. Samit za demokraciu za účasti premiéra Eduarda Hegera a zástupcov kľúčových ministerstiev a inštitúcií. 

Moderátor: Juraj Rizman, Platforma občianskych organizácií pre Demokraciu

16.00 – 18.45 (ZÁHRADA CNK) – V spolupráci s BYSTRINY, o.z.

Posilňovanie lokálnych demokratických spoločenstiev na Slovensku 

Cesta späť k sebe ► Množiace sa deliace línie v spoločnosti, rastúca nedôvera medzi jednotlivými skupinami postihuje aj mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť. Je občianska spoločnosť príliš vzdialená od problémov bežných ľudí? Čo s tým môžeme robiť? Ktoré hlasy a odkazy by sme mali viac počuť a ako robiť veci tak, aby sme boli viac napojení na potreby regiónov a ľudí v nich žijúcich. Inšpiratívne príbehy a postupy, hlboké vhľady do príčin prinesú spíkri a mini-rozhovory v tejto sekcii. Nechajme trochu zatriasť našim videním, aby sme túto krízu dobre zvládli! 

 • Ondrej Lunter novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
 • Pavel Laczko – Úrad vlády Slovenskej republiky, podpora inovácii v regiónoch
 • Elena Gallová Kriglerová – riaditeľka, senior výskumníčka – CVEK
 • Magdaléna Dobišová – Podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka odboru Správa spoločnosti, D&I – SKANSKA
 • Peter Irikovský – Zakladateľ Exponea
 • Diana Jacková – Odborná pracovníčka centra práce s mládežou Revúca

Uvádza a moderuje: Zuzana Wienk – Riaditeľka Bystriny, o.z.,  / zakladateľka Aliancie Fair-play

18.45 – 19.00 coffee break


19.00 – 20.30 (ZÁHRADA CNK)
Reflexia ku komunálnym voľbám – Čo nám ukázali výsledky volieb o stave demokracie v regiónoch Slovenska 

Bude pár týždňov po komunálnych voľbách. Analytici, politológovia aj sociológovia už budú mať vyhodnotené, čo nám tieto voľby ukázali. Akých sme si zvolili predstaviteľov do regionálnych zastupiteľstiev a na čelo obcí, miest a regiónov. Vieme na základe výsledkov volieb prečítať, do akej miery budú dodržiavané demokratické štandardy a ľudské práva v našej krajine a v jej regiónoch? Čo preferujú voliči na Slovensku, akých lídrov si volia za svojich zástupcov a predstaviteľov? 

 • Grigorij Mesežnikov – analytik 
 • Michal Vašečka – sociológ 
 • Martina Strmeňová – koordinátorka Nie v našom meste  

Moderátor: Ivan Chorvát

20.30 – 22.00 čaša vína a neformálne diskusie, networking v ZÁHRADA cnk 


STREDA – 23. 11. 2022 


09.00 – 16.30 (ŠVK BB)
Veľtrh neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj ľudských práv a demokracie (Celodená prezentácia programov)

Oslovené organizácie: 

– Centrum komunitného organizovania, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre aktívne občianstvo, Post Bellum, Nadácia otvorenej spoločnosti, Fórum náboženstiev sveta, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, Socratov Inštitút, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a Pedagogická fakulta UMB, 

/možnosť prihlásiť sa ďalším organizáciám) / 

09.30 – 10.30 (ŠVK BB)
Aký význam majú neformálne vzdelávacie programy pre školy? Do akej miery ich využívame vo vzdelávaní? 

Takmer každodenne sme svedkami toho, ako naša spoločnosť zaostáva vo výchove a vzdelávaní k tzv. mäkkým formám demokracie, ako sú tolerancia, empatia voči minoritám, zdieľanie slobody a zodpovednosti a pod. Viaceré mimovládne organizácie ponúkajú zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré sú zamerané na rozvoj povedomia o ľudských právach a demokratických štandardoch. Je zo strany škôl dostatočný záujem o ponúkané neformálne vzdelávacie programy? Majú pre takéto programy v rámci školského vyučovania dostatočný priestor? Existujú prekážky realizácie týchto programov na školách? Ako školy vnímajú ponuku neformálnych vzdelávacích programov mimovládnych organizácií? Mnohé školy uvádzajú, že sú preťažené, ponúk je veľa, nestíhajú naplniť ani povinnosti dané školským vzdelávacím programom. Aká je prax, a čo a ako sa dá zlepšiť? 

 • Peter Burian – veľvyslanec pre ľudské práva MZVaEZ 
 • Silvia Mašlárová – Banskobystrický samosprávny kraj, zriaďovateľ stredných škôl 
 • Simona Sládkovičová –  Nadácia otvorenej spoločnosti
 • Juraj Droppa –zriaďovateľ základnej školy „Škola u Filipa“ v Banskej Bystrici 
 • Terézia Paulisová – učiteľka na základnej škole 

Moderátorka: Alexandra Bitušíková – garantka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu 

10.30 – 12.00 coffee break


11.00 – 12.00 (ŠVK BB)
Implementácia nadpredmetového hodnotového vzdelávania do praxe 

V roku 2020 podpísal Štátny pedagogický ústav a Nadácia Zastavme korupciu memorandum na spoluprácu s cieľom vypracovať metodiku zavádzania nadpredmetového hodnotového vzdelávania do základných a stredných škôl. Na tvorbe tejto metodiky spolupracovali zástupcovia škôl, mimovládnych neziskových organizácií a štátnych inštitúcií a stavovských organizácií. Ako sa podarilo naplniť ambície memoranda a ako reálne sa nám darí s hodnotovým vzdelávaním sa dozvieme priamo od členov pracovnej skupiny a zástupcov Štátneho pedagogického ústavu. 

 • Zuzana Vasičáková Očenášová – Nadácia Zastavme korupciu – videovstup  
 • Martin Kríž – Ministerstvo školstva SR  
 • Andrej Navojsky – Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
 • Maroš Chmelík – Centrum komunitného organizovania  
 • Zuzana Sloboda Szabóová – CKO–Školy za demokraciu 
 • Zuzana Čačová – IOM 
 • a ďalší pozvaní členovia a členky pracovnej skupiny 

Moderátorka: Csilla Droppová – Nie v našom meste

12.00 – 13.00 Spoločný obed (ŠVK BB) 


13.00 – 14.00 (ŠVK BB)
Ako sa darí novootvoreným Regionálnym centrám podpory učiteľov? 

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu sa v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vytvorila sieť regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Prvých 16 Regionálnych centier podpory učiteľov vzniklo v septembri 2022. Aké sú prvé skúsenosti s týmto programom sa budeme rozprávať so zástupcami MŠ SR, s mentormi aj učiteľmi, ktorí sú súčasťou tohto programu. 

 • Péter Urbán – Ministerstvo školstva SR   
 • Svetlana Sithová– Národný inštitút vzdelávania a mládeže, riaditeľka odboru formálneho vzdelávania   
 • Aneta Chlebničanová – riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov Banská Bystrica – Brezn  
 • Juraj Droppa – mentor Regionálneho centra podpory učiteľov Ružomberok

Moderátorka: Lenka Rovňanová – dekanka PF UMB

14.00 – 14.30 coffee break


14.30 – 15.30 (ŠVK BB)
Integrácia detských vojnových utečencov do škôl 

Je to už 10 mesiacov, čo máme na Slovensku tisíce odídencov, vrátane detí, ktoré potrebujú chodiť do školy, potrebujú byť medzi svojimi rovesníkmi, potrebujú sa integrovať. Nie len Slovensko, všetky okolité európske krajiny nastavovali určité pravidlá a systém, aby tieto deti mohli navštevovať školy. Ako to zvládame na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami? V čom školy na Slovensku dostali alebo nedostali dostatočnú podporu, aby ešte v doznievajúcom období dištančného štúdia zvládli ďalšiu neštandardnú situáciu? Čo môžeme urobiť preto, aby aj ukrajinské deti sa cítili v našich školách vítané? 

 • Anna DzurusováČlovek v ohrození 
 • Ganna Schvachka (UA) – Sme spolu 
 • Ľuboslava Bieliková – riaditeľka ZŠ vo Zvolene 
 • Katarína Lahútová – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (tbc) 
 • Sofiia Barvinska – koordinátorka ukrajinskej komunity v Banskej Bystrici

Moderátorka: Zuzana Čačová – IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) 

14.30 – 15.30 (ZÁHRADA CNK)
Spojensko: Ako nájsť cestu k sebe? 

Nielen Slovensko, ale aj celý svet prechádza krízou s vážnymi následkami pre jednotlivcov, rodiny, firmy a celé spoločnosti. V tejto situácii si nemôžeme dovoliť luxus vybíjať vzácnu energiu na zbytočné konflikty. Zároveň je zrejmé, že pre jednotlivé strany debát o hodnotovo-kultúrnych otázkach ide o hlboké fundamentálne otázky a potreby, ktoré nemožno ignorovať. Ako nájsť riešenie týchto sporov, aby neoslabovali našu schopnosť spolupracovať a nachádzať východiská prospešné pre celú spoločnosť a zároveň rešpektujúce jednotlivé hodnotové prúdy? O tom budú debatovať zástancovia rôznych vierovyznaní a filozofií. 

19:00
Ekumenická bohoslužba 

v „slovenskom kostole“, na námestí Štefana Moyzesa, miesto stretnutí Grécko-katolíckej cirkvi za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných. 

Hosť: Daniel Koštial, farár ECAV mesto Banská Bystrica 

Koordinátor: Benjamín Uhrín – vedúci zboru Bratskej jednoty baptistov Sprievodný program pre žiakov a študentov  

21. 11. až 5. 12. 2022 – historická Radnica nám SNP

 • Výstava Ivany Šátekovej na Radnici v termíne 

STREDA  23. 11. 2022

 • Film o vojne na Ukrajine spojený s diskusiou s Vierou Dubačovou

ŠVRTOK  24. 11. 2022 – Divadlo Akadémie umení

 • Divadelné predstavenie Akadémie umení: Absolútny zákaz od Petra Karvaša, o 18.00 hod. 

PIATOK  25. 11. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

Diskusia s Olesia Jaremčuk – novinárkou a autorkou knihy „Naši iní“, o 18.00 hod.

STREDA  30. 11. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • Martin Talaga a jeho nastavenie zrkadla spoločnosti – performancia,  o 18.00 hod.  

ŠVRTOK  1. 12. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • Literárny večer s Alicou Frühwaldovou ku knihe „O koľko lásky som prišla“ o 18.00 hod. 

6. 12. až 8. 12. 2022 – Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

 • IX. Ročník EMBARGO – ľudskoprávny festival

Účastnícky poplatok: konferencia sa koná bez nároku na poplatok. 

Zmena programu vyhradená.