Human Forum 2019

VI. ročník  HUMAN FORUM 2019 – Demokracia v ohrození?

27. – 28. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol venovaný úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Zamerali sme sa na občiansky aktivizmus. Základná otázka znela: Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? V diskusii vystúpili zástancovia, ako aj kritici občianskej spoločnosti. Spoločnosť si vytvárame sami. Ak chceme žiť v demokratickej spoločnosti, nemôžeme sa spoľahnúť na to, že ju máme, musíme ju každým dňom tvoriť a zlepšovať.

HUMAN FORUM 2019 sa bude venovať voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia. Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredo-východná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné? Znamená to, že nám už nezáleží na tom, kto nás bude reprezentovať? Alebo to svedčí o strate dôvery
v politikov a znechutení občanov z politického diania? Prečo rastie podpora antisystémových a extrémistických strán a hnutí? Ako inak chceme zabezpečiť chod demokratickej spoločnosti, keď nevyužívame jej elementárny nástroj – slobodné voľby?

Cieľom našich podujatí nebolo a nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Našou ambíciou je poskytovať priestor pre vyjadrenie názorov a argumentov pre rôzne skupiny v spoločnosti, zapojiť ich do diskusie o tom, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť.

Ani tento rok nevynecháme témy vzdelávania a aktivity pre školy.

Budeme diskutovať aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti a k využívaniu svojho volebného práva – slobodne voliť a byť volený O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

Občianska iniciatíva NIE V NAŠOM MESTE, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými
cirkvami v Banskej Bystrici pripravujeme už štvrtýkrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti