Vyhlasujeme cenu HUMAN FORUM

Cena HUMAN FORUM sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu, alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Organizačný výbor HUMAN FORUM sa skladá z ľudí, ktorí sa v danom ročníku podieľajú na organizácii podujatia. Spravidla ide o zástupcov organizácií, ktoré sú partnermi podujatia, môže však ísť aj o jednotlivcov, ktorí nezastupujú konkrétnu organizáciu.

Nominácie na cenu predkladajú organizátori ceny a široká verejnosť. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí. Verejnosť predkladá nominácie Organizačnému výboru HUMAN FORUM do 31.októbra (kontakty na www.humanforum.sk) . O udelení ceny rozhoduje Rada Ceny HUMAN FORUM. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou.

Vyhlásenie a odovzdanie ceny sa uskutočňuje ako súčasť podujatia HUMAN FORUM.

Cena HUMAN FORUM – štatút