Pozvánka na vedeckú konferenciu HF 2019 – Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti
Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VI. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach

Dátum konferencie: 27. november 2019
Miesto konferencie: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2019, aktuálne zameraný na voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia
„Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti“.

Voľby sú spôsobom realizácie jedného zo základných politických práv občana – práva voliť a byť volený, práva na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s politikou vlády alebo konkrétneho politického predstaviteľa. Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu zastúpením všetkých záujmových skupín a vrstiev spoločnosti na výkone moci, sú základným inštitútom legitimizácie moci. V rámci zastupiteľskej demokracie sú voľby pre drvivú väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote. Voľby môžu vystupovať aj ako medzník, a zároveň rozhodujúci mechanizmus
vzniku a formovania moderných politických systémov. Voľby nemusia vždy smerovať ku kvalitatívnej zmene politického systému, ale môžu vystupovať ako prostriedok a mechanizmus kvalitatívnej zmeny spôsobu vládnutia aj
v rámci zachovania mocenskej štruktúry. V roku 1989 sa slobodné voľby stali jednou zo základných požiadaviek nespokojných občanov a po roku 1989 jedným zo základných atribútov formujúceho sa politického systému. Zároveň však pre veľkú časť občanov ostávajú voľby, a politika všeobecne, zdrojom frustrácie a sklamania, ktoré prejavujú neúčasťou alebo voľbou protestných či antisystémových politických strán a kandidátov.

Cieľom vedeckej konferencie je reflektovať aktuálne trendy, premeny
a súvislosti volieb, volebných systémov a volebného správania po roku 1989, predovšetkým v priestore krajín V4.

Organizátori vítajú teoretické, praktické i výskumne orientované príspevky z rôznych vedných odborov (politológia, sociológia, právo, ekonómia, pedagogika a iné), ktoré analyzujú voľby, voličské správanie, diskutujú
o aktuálnych otázkach spojených s formovaním a usporiadaním jednotlivých volebných systémov a kriticky reflektujú súvisiace fenomény
a ich dopady na našu spoločnosť.

Tematické okruhy konferencie:

 • Voľby a volebné právo – volebné systémy v súčasnosti, nové výzvy pre zlepšenie úrovne efektívnej participácie občanov, volebný systém a úroveň demokratizácie spoločnosti, volebné reformy a ich dôsledky, vzťah medzi volebným a straníckym systémom
 • Voličské správanie – zmena podstaty, poslania a štruktúry súčasných politických strán, ich kartelizácia, oligarchizácia, meniace sa preferencie voličov, klesajúca stabilita voličského správania, príklon k antisystémovým politickým stranám, radikalizácia politických strán a skupín obyvateľstva, úloha predvolebných výskumov pri rozhodovaní voličov
 • Politické kampane – nové stratégie vedenia volebných kampaní, nové médiá, sociálne siete a volebné kampane, personalizácia volebných kampaní, radikalizácia stratégií vedenia volebných kampaní (negatívna a permanentná kampaň), propaganda a manipulácia (degeneračné mechanizmy formovania verejnej mienky)
 • Vzdelávanie k zodpovednému občianstvu – komplexný verzus jednostranný občan, politický, právny, sociálny, ekonomický, etický a environmentálny rozmer súčasného občianstva, nevyhnutnosť participácie a verejnej debaty

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal

Prihlášky a abstrakty v rozsahu 150-200 slov prosíme vyplniť elektronicky
do 15. novembra FORMULÁROM

Účastnícky poplatok: nie je (pasívna účasť na vedeckej konferencii i celom podujatí HUMAN FORUM je možná aj bez registrácie)

Obed je zabezpečený formou bufetu
Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 13.1.2020 a prejdú recenzným konaním.

KONTAKT
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. (jarmila.androvicova@umb.sk)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228
human.forum@umb.sk

Program Human fora 2019

Program 6. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia“ vám budeme postupne predstavovať.

Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human fora 2019“

Program vedeckej konferencie HF 2018 – Občan v postdemokracii

OBČAN V POSTDEMOKRACII
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií

Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018

(program na stiahnutie vo formáte pfd)


STREDA – 28. 11. 2018


Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov


13.30 – 15.00 Občan v postdemokracii – hlavný panel (Aula)

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie

PhDr. Martin Kandra, PhD.
Štátna školská inšpekcia Bratislava
Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským
právam na stredných školách

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu

Panel vedie: Ján Koper – FPVMV UMB


15:30 – 17:00 Diskusné panely


PANEL I. (Aula)

PhDr. Tomáš Michalek, MA
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Občan ako expert na bežný život

Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Veganství jako politický fenomén

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku

JUDr. Martin Píry, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení

Panel vedie: Jarmila Androvičová – FPVMV UMB


PANEL II. (miestnosť S14)

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Politický extrémizmus – možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie

Mgr. Ivana Kuráková
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti

Mgr. Anton Gazarek
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí

PhDr. Július Grňa
Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu

Panel vedie: Adriana Vasiľková – FPVMV UMB


Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONTAKT:
Jarmila Androvičová (jarmila.androvicova@umb.sk)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228

human.forum@umb.sk
www.humanforum.sk

Program Human Fora 2018

Program 5. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Úloha občanov v demokratickej spoločnosti“ je pripravený. Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human Fora 2018“

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2018 sú otvorené

Do 31. októbra 2018 je možné nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a
skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie,
vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom
udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na
odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii,
antisemitizme a ultranacionalizme, nie sú cestou pre riešenie spoločenských
problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM.

Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2018 e-mailom na adresu csilla.droppova@stonline.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou. Vlani cenu Human Forum získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 28. – 29. novembra 2018 v Banskej Bystrici.

HUMAN FORUM 2017 – medzinárodné diskusné fórum už po štvrtýkrát v Banskej Bystrici

B94A3774Dva dni plné zaujímavého a bohatého programu, vyše 500 účastníkov, 35 rečníkov, dobrovoľníci, organizačný tím, aj o tom bolo tohtoročné HUMAN FORUM. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 4. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Human Forum 2017 ponúklo zaujímavú tému, ktorá oslovila mnohých mladých i starších ľudí. Vplyv médií, vrátane nových médií a sociálnych sietí, na rozvoj demokracie a formovanie názorov a postojov ľudí je téma, ktorá sa týka každého z nás.

„Tohtoročné HUMAN FORUM hodnotím v porovnaní s predošlými ročníkmi ako najbohatšie, čo do počtu pozvaných hostí ako vystupujúcich k téme a tiež čo sa týka rozsahu programu. Tento ročník prilákal aj veľa mladých ľudí, čo nás veľmi teší. Možno to bolo aj vďaka témam ako komunikácia a vplyv sociálnych sietí na postoje ľudí,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 4. ročníka HUMAN FORUM.

Je potešiteľné, že HUMAN FORUM si získava stále viac priaznivcov a podporovateľov, čoho dôkazom bola aj aktívna účasť vynikajúcich odborníkov, ktorí diskutovali nielen o zneužívaní sociálnych sietí na šírenie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ale aj o tom, ako proti tomu bojovať. “Prednášatelia zdôrazňovali význam vzdelávania a rozvoj kritického myslenia na všetkých stupňoch škôl. Ako zdôraznil Grigorij Mesežnikov, cieľom všetkých vzdelávacích aktivít by malo byť dosiahnuť aspoň ten stav, že „úroveň kritického myslenia v spoločnosti neklesne pod kritickú úroveň“. Čo treba hodnotiť negatívne, to je určite malá účasť učiteľov základných a stredných škôl,” dopĺňa Alexandra Bitušíková, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Forum. Tohtoročnú cenu získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ministerstvo spravodlivosti SR, Akadémia umení, Artforum BB, Múzeum SNP, Divadlo Štúdio tanca a Záhrada – CNK.

Fotogaléria

Aktuálny PROGRAM HUMAN FORUM

Program fóra:

(na stiahnutie: HUMAN FORUM_program_final, HUMAN FORUM_plagat)

STREDA – 29. 11. 2017

10.00 Otvorenie (FPVaMV UMB, Aula):

Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík – riaditeľ CKO

Adam Sterling – veľvyslanec USA

Odovzdanie ceny mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 2017

Moderátorka: Csilla Droppová – občianska platforma „Nie v našom meste!“

  

10.30 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Programový blok I. (plenárna sekcia)

Názov: Úloha médií v súčasnej polarizujúcej sa spoločnosti  

 • Oľga Gyárfášová – sociologička
 • Grigorij Mesežnikov – politický analytik
 • Filip Struhárik – novinár
 • Dávid Tvrdoň – novinár

Moderátor: Peter Terem

 

12.30 – 13.00 Tlačová konferencia

 

13.30 – 14.00 (FPVaMV UMB, Aula)

Príhovor Márie Patakyovej – verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky

Spojené s krátkou diskusiou

 

14.00 – 15.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok II.

Názov: Facebook, Google, Twitter a iné médiá 21.storočia a ich vplyv na vývoj postojov ľudí v demokracii 

 • Tomáš Kriššák – #somtu
 • Filip Struhárik – novinár
 • Katka Klingová – GLOBSEC
 • Jozef Michal Mintál – FPVaMV UMB

Moderátor: Laco Oravec  

 

14.00 – 15.10

Sprievodné podujatie (FPVaMV UMB, Aula)

Ľudské práva a ľudská dôstojnosť (Menschenrechte und Menschenwürde) – Prof. Arnd Pollmann

 

16.00 – 17.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok III.

Názov: Možnosti a limity demokracie pri verejnom prezentovaní názorov a postojov: pohľad youtubera, blogera, právnika a psychiatra

 • Jakub Halgoš – youtuber
 • Blogeri – Ján Benčík, Ivan Senko
 • Andrea Cox – digiQ
 • Tomáš Kamenec – právnik
 • Péter Hunčík – psychiater

Moderátor: Marek Lenč (moderovaná diskusia)

  

18.00 – 19.30 (Radnica – Cikkerova sieň)

Názov: Kam sa vyvíja demokracia v 21. storočí, akú rolu v tom zohrávajú tradičné a moderné médiá a ako sme na tom s kritickým myslením.

/prednáška/

 

20.00

Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici /za účasti Katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce, Bratskej jednoty baptistov a ďalších/

 

ŠTVRTOK – 30. 11. 2017

9.30 – 11.00

Programový blok IV. (FPVaMV UMB, Aula)

Názov: Kritické myslenie a jeho miesto vo vzdelávaní k demokracii

(v nadväznosti na rastúce sympatie mladých k nacionalizmu, fašizmu a intolerancii)

 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Michal Vašečka – sociológ
 • Tomáš Zálešák – vysokoškolský pedagóg
 • Lucia Kamarášová – vysokoškolská pedagogička
 • Ondrej Gažovič – lektor kritického myslenia
 • Zuzana Szabóová – projektová manažérka
 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (diskusia v pléne)

 

9.00 – 11.00 Sprievodné programy pre žiakov základných škôl a stredných škôl

 • Svet podľa Daliborka (film s následnou reflexiou) vo filmovom klube v múzeu SNP
 • Predstavenie knihy s autorom (beseda) v kníhkupectve ArtFórum
 • predstavenie tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici

 

11.30 – 12.45

Programový blok V. (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Názov: Etický kódex učiteľa v oblasti vzdelávania a výchovy k demokraci

 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička
 • Peter Dráľ – lektor a tréner Komenského inštitútu
 • Petra Fridrichová – vysokoškolská pedagogička
 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Marián Balázs – vysokoškolský pedagóg

Moderátor: Ivan Chorvát (workshop)

 

11.30 – 15.30

Sprievodné podujatie: Vedecká konferencia (FPVaMV UMB, Aula)

„Médiá, sociálne siete a demokracia. Reflexia vplyvu nových spoločenských fenoménov na demokratické politické systémy“

 

13.30 – 15.00

Programový blok VI. (FPVaMV UMB, miestnosť: P4)

Názov: Vzdelávacie programy pre výchovu k demokracii ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre základné a stredné školy

 • Sandra Polovková – Post Bellum
 • Andrej Návojský – expert na multikultúrne a alternatívne vzdelávacie metodiky
 • Kamila Gunišová – Amnesty international
 • Zuzana Szábóová – Centrum komunitného organizovania, program: Školy za demokraciu

Moderátor: Rado Sloboda (prezentácia rôznych foriem vzdelávania)

 

15.30 – 17.00

Programový blok VII. (FPVaMV UMB, miestnosť CEKR)

Názov: Rozvoj kritického myslenia na rôznych školách v Európe a v USA: medzinárodné skúsenosti

 • Kate FitzGerald (USA) – manažérka strednej školy, manažérka v štátnej televízii a rozhlase štátu West Virgínia
 • Jaron Harambam (NL) – sociológ, Rotterdam Centre for Cultural Sociology of the Erasmus University Rotterdam
 • Karla Hickey (USA) – lektorka anglického jazyka ako cudzieho jazyka prisťahovalcov
 • Andrea Cox – digiQ
 • Harald Weilnbock – (DE) expert na deradikalizačné vzdelávanie (Cultures Interactive)
 • Petra Vejvodová – (ČR) politologička, Masarykova univerzita Brno
 • Michal Vašečka – (SR/ČR) sociológ, Masarykova univerzita Brno

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (okrúhly stôl – rokovací jazyk anglický)

 

17.30 – 19.30 (Záhrada – centrum nezávislej kultúry)

Názov: S moderátormi o tom, ako sa diskutuje o nacionalizme, intolerancii a fašizme a aké nálady takéto diskusie vyvolávajú v spoločnosti

Moderátori v opačnom garde – keď moderátori sú v pozícii diskutéra

Zuzana Martináková, Štefan Hríb, Braňo Dobšinský

Moderátor: Radovan Bránik

 

Od 20.00

Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada

Pozrite si, čo sme pre vás tento rok pripravili

Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá na vývoj demokracie a na názorové postoje ľudí.

Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať?

Zaujíma nás, či je verejnosť schopná kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu.

Na podujatie HUMAN FORUM sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (tj. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné).

PROGRAM

Vyhlasujeme cenu HUMAN FORUM

Cena HUMAN FORUM sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu, alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Organizačný výbor HUMAN FORUM sa skladá z ľudí, ktorí sa v danom ročníku podieľajú na organizácii podujatia. Spravidla ide o zástupcov organizácií, ktoré sú partnermi podujatia, môže však ísť aj o jednotlivcov, ktorí nezastupujú konkrétnu organizáciu.

Nominácie na cenu predkladajú organizátori ceny a široká verejnosť. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí. Verejnosť predkladá nominácie Organizačnému výboru HUMAN FORUM do 31.októbra (kontakty na www.humanforum.sk) . O udelení ceny rozhoduje Rada Ceny HUMAN FORUM. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou.

Vyhlásenie a odovzdanie ceny sa uskutočňuje ako súčasť podujatia HUMAN FORUM.

Cena HUMAN FORUM – štatút