Program Human fora 2019

Program 6. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia“ vám budeme postupne predstavovať.

Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human fora 2019“

Program vedeckej konferencie HF 2018 – Občan v postdemokracii

OBČAN V POSTDEMOKRACII
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií

Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018

(program na stiahnutie vo formáte pfd)


STREDA – 28. 11. 2018


Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov


13.30 – 15.00 Občan v postdemokracii – hlavný panel (Aula)

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie

PhDr. Martin Kandra, PhD.
Štátna školská inšpekcia Bratislava
Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským
právam na stredných školách

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu

Panel vedie: Ján Koper – FPVMV UMB


15:30 – 17:00 Diskusné panely


PANEL I. (Aula)

PhDr. Tomáš Michalek, MA
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Občan ako expert na bežný život

Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Veganství jako politický fenomén

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku

JUDr. Martin Píry, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení

Panel vedie: Jarmila Androvičová – FPVMV UMB


PANEL II. (miestnosť S14)

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Politický extrémizmus – možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie

Mgr. Ivana Kuráková
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti

Mgr. Anton Gazarek
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí

PhDr. Július Grňa
Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu

Panel vedie: Adriana Vasiľková – FPVMV UMB


Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONTAKT:
Jarmila Androvičová (jarmila.androvicova@umb.sk)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228

human.forum@umb.sk
www.humanforum.sk

Program Human Fora 2018

Program 5. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Úloha občanov v demokratickej spoločnosti“ je pripravený. Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human Fora 2018“

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2018 sú otvorené

Do 31. októbra 2018 je možné nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a
skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie,
vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom
udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na
odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii,
antisemitizme a ultranacionalizme, nie sú cestou pre riešenie spoločenských
problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM.

Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2018 e-mailom na adresu csilla.droppova@stonline.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou. Vlani cenu Human Forum získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 28. – 29. novembra 2018 v Banskej Bystrici.

HUMAN FORUM 2017 – medzinárodné diskusné fórum už po štvrtýkrát v Banskej Bystrici

B94A3774Dva dni plné zaujímavého a bohatého programu, vyše 500 účastníkov, 35 rečníkov, dobrovoľníci, organizačný tím, aj o tom bolo tohtoročné HUMAN FORUM. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 4. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Human Forum 2017 ponúklo zaujímavú tému, ktorá oslovila mnohých mladých i starších ľudí. Vplyv médií, vrátane nových médií a sociálnych sietí, na rozvoj demokracie a formovanie názorov a postojov ľudí je téma, ktorá sa týka každého z nás.

„Tohtoročné HUMAN FORUM hodnotím v porovnaní s predošlými ročníkmi ako najbohatšie, čo do počtu pozvaných hostí ako vystupujúcich k téme a tiež čo sa týka rozsahu programu. Tento ročník prilákal aj veľa mladých ľudí, čo nás veľmi teší. Možno to bolo aj vďaka témam ako komunikácia a vplyv sociálnych sietí na postoje ľudí,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 4. ročníka HUMAN FORUM.

Je potešiteľné, že HUMAN FORUM si získava stále viac priaznivcov a podporovateľov, čoho dôkazom bola aj aktívna účasť vynikajúcich odborníkov, ktorí diskutovali nielen o zneužívaní sociálnych sietí na šírenie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ale aj o tom, ako proti tomu bojovať. “Prednášatelia zdôrazňovali význam vzdelávania a rozvoj kritického myslenia na všetkých stupňoch škôl. Ako zdôraznil Grigorij Mesežnikov, cieľom všetkých vzdelávacích aktivít by malo byť dosiahnuť aspoň ten stav, že „úroveň kritického myslenia v spoločnosti neklesne pod kritickú úroveň“. Čo treba hodnotiť negatívne, to je určite malá účasť učiteľov základných a stredných škôl,” dopĺňa Alexandra Bitušíková, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Forum. Tohtoročnú cenu získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ministerstvo spravodlivosti SR, Akadémia umení, Artforum BB, Múzeum SNP, Divadlo Štúdio tanca a Záhrada – CNK.

Fotogaléria

Aktuálny PROGRAM HUMAN FORUM

Program fóra:

(na stiahnutie: HUMAN FORUM_program_final, HUMAN FORUM_plagat)

STREDA – 29. 11. 2017

10.00 Otvorenie (FPVaMV UMB, Aula):

Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík – riaditeľ CKO

Adam Sterling – veľvyslanec USA

Odovzdanie ceny mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 2017

Moderátorka: Csilla Droppová – občianska platforma „Nie v našom meste!“

  

10.30 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Programový blok I. (plenárna sekcia)

Názov: Úloha médií v súčasnej polarizujúcej sa spoločnosti  

 • Oľga Gyárfášová – sociologička
 • Grigorij Mesežnikov – politický analytik
 • Filip Struhárik – novinár
 • Dávid Tvrdoň – novinár

Moderátor: Peter Terem

 

12.30 – 13.00 Tlačová konferencia

 

13.30 – 14.00 (FPVaMV UMB, Aula)

Príhovor Márie Patakyovej – verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky

Spojené s krátkou diskusiou

 

14.00 – 15.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok II.

Názov: Facebook, Google, Twitter a iné médiá 21.storočia a ich vplyv na vývoj postojov ľudí v demokracii 

 • Tomáš Kriššák – #somtu
 • Filip Struhárik – novinár
 • Katka Klingová – GLOBSEC
 • Jozef Michal Mintál – FPVaMV UMB

Moderátor: Laco Oravec  

 

14.00 – 15.10

Sprievodné podujatie (FPVaMV UMB, Aula)

Ľudské práva a ľudská dôstojnosť (Menschenrechte und Menschenwürde) – Prof. Arnd Pollmann

 

16.00 – 17.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok III.

Názov: Možnosti a limity demokracie pri verejnom prezentovaní názorov a postojov: pohľad youtubera, blogera, právnika a psychiatra

 • Jakub Halgoš – youtuber
 • Blogeri – Ján Benčík, Ivan Senko
 • Andrea Cox – digiQ
 • Tomáš Kamenec – právnik
 • Péter Hunčík – psychiater

Moderátor: Marek Lenč (moderovaná diskusia)

  

18.00 – 19.30 (Radnica – Cikkerova sieň)

Názov: Kam sa vyvíja demokracia v 21. storočí, akú rolu v tom zohrávajú tradičné a moderné médiá a ako sme na tom s kritickým myslením.

/prednáška/

 

20.00

Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici /za účasti Katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce, Bratskej jednoty baptistov a ďalších/

 

ŠTVRTOK – 30. 11. 2017

9.30 – 11.00

Programový blok IV. (FPVaMV UMB, Aula)

Názov: Kritické myslenie a jeho miesto vo vzdelávaní k demokracii

(v nadväznosti na rastúce sympatie mladých k nacionalizmu, fašizmu a intolerancii)

 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Michal Vašečka – sociológ
 • Tomáš Zálešák – vysokoškolský pedagóg
 • Lucia Kamarášová – vysokoškolská pedagogička
 • Ondrej Gažovič – lektor kritického myslenia
 • Zuzana Szabóová – projektová manažérka
 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (diskusia v pléne)

 

9.00 – 11.00 Sprievodné programy pre žiakov základných škôl a stredných škôl

 • Svet podľa Daliborka (film s následnou reflexiou) vo filmovom klube v múzeu SNP
 • Predstavenie knihy s autorom (beseda) v kníhkupectve ArtFórum
 • predstavenie tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici

 

11.30 – 12.45

Programový blok V. (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Názov: Etický kódex učiteľa v oblasti vzdelávania a výchovy k demokraci

 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička
 • Peter Dráľ – lektor a tréner Komenského inštitútu
 • Petra Fridrichová – vysokoškolská pedagogička
 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Marián Balázs – vysokoškolský pedagóg

Moderátor: Ivan Chorvát (workshop)

 

11.30 – 15.30

Sprievodné podujatie: Vedecká konferencia (FPVaMV UMB, Aula)

„Médiá, sociálne siete a demokracia. Reflexia vplyvu nových spoločenských fenoménov na demokratické politické systémy“

 

13.30 – 15.00

Programový blok VI. (FPVaMV UMB, miestnosť: P4)

Názov: Vzdelávacie programy pre výchovu k demokracii ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre základné a stredné školy

 • Sandra Polovková – Post Bellum
 • Andrej Návojský – expert na multikultúrne a alternatívne vzdelávacie metodiky
 • Kamila Gunišová – Amnesty international
 • Zuzana Szábóová – Centrum komunitného organizovania, program: Školy za demokraciu

Moderátor: Rado Sloboda (prezentácia rôznych foriem vzdelávania)

 

15.30 – 17.00

Programový blok VII. (FPVaMV UMB, miestnosť CEKR)

Názov: Rozvoj kritického myslenia na rôznych školách v Európe a v USA: medzinárodné skúsenosti

 • Kate FitzGerald (USA) – manažérka strednej školy, manažérka v štátnej televízii a rozhlase štátu West Virgínia
 • Jaron Harambam (NL) – sociológ, Rotterdam Centre for Cultural Sociology of the Erasmus University Rotterdam
 • Karla Hickey (USA) – lektorka anglického jazyka ako cudzieho jazyka prisťahovalcov
 • Andrea Cox – digiQ
 • Harald Weilnbock – (DE) expert na deradikalizačné vzdelávanie (Cultures Interactive)
 • Petra Vejvodová – (ČR) politologička, Masarykova univerzita Brno
 • Michal Vašečka – (SR/ČR) sociológ, Masarykova univerzita Brno

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (okrúhly stôl – rokovací jazyk anglický)

 

17.30 – 19.30 (Záhrada – centrum nezávislej kultúry)

Názov: S moderátormi o tom, ako sa diskutuje o nacionalizme, intolerancii a fašizme a aké nálady takéto diskusie vyvolávajú v spoločnosti

Moderátori v opačnom garde – keď moderátori sú v pozícii diskutéra

Zuzana Martináková, Štefan Hríb, Braňo Dobšinský

Moderátor: Radovan Bránik

 

Od 20.00

Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada

Pozrite si, čo sme pre vás tento rok pripravili

Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá na vývoj demokracie a na názorové postoje ľudí.

Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať?

Zaujíma nás, či je verejnosť schopná kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu.

Na podujatie HUMAN FORUM sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (tj. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné).

PROGRAM

Vyhlasujeme cenu HUMAN FORUM

Cena HUMAN FORUM sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu, alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Organizačný výbor HUMAN FORUM sa skladá z ľudí, ktorí sa v danom ročníku podieľajú na organizácii podujatia. Spravidla ide o zástupcov organizácií, ktoré sú partnermi podujatia, môže však ísť aj o jednotlivcov, ktorí nezastupujú konkrétnu organizáciu.

Nominácie na cenu predkladajú organizátori ceny a široká verejnosť. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí. Verejnosť predkladá nominácie Organizačnému výboru HUMAN FORUM do 31.októbra (kontakty na www.humanforum.sk) . O udelení ceny rozhoduje Rada Ceny HUMAN FORUM. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou.

Vyhlásenie a odovzdanie ceny sa uskutočňuje ako súčasť podujatia HUMAN FORUM.

Cena HUMAN FORUM – štatút 

HUMAN FORUM 2016 – medzinárodné diskusné fórum sa uskutočnilo už po tretíkrát v Banskej Bystrici

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 3. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 7. a 8. decembra 2016 v Banskej Bystrici, bolo vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená.

Podujatie sa konalo pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika. Po slávnostnom otvorení nasledovala panelová diskusia na tému Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti. Pozvanie prijali aj veľvyslanci Nórska, USA a Veľkej Británie, ktorí taktiež vystúpili na podujatí s krátkym príhovorom.

„Súčasťou prvého dňa bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora a vystúpenie multižánrovej speváčky a zástankyne rôznych kultúr, náboženstiev a práv príslušníkov všetkých etník sveta Janky Orlickej a orchestra Jána Berkyho Mrenicu ml.,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu.

Prvý deň medzinárodného diskusného fóra zavŕšila Ekumenická bohoslužba v Katedrále svätého Františka Xaverského.

Druhý deň podujatia začal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB panelovou diskusiou na tému Radikalizácia versus poznanie a kritické myslenie. Paralelne prebiehalo divadelné predstavenie List čiernemu synovi v Bábkovom divadle na Rázcestí a prehliadka dokumentárnych filmov „Nový nacionalizmus v srdci Európy“ a diskusia s autorom Tomášom Rafom vo Filmovom klube v Múzeu SNP.

„Je nám cťou, že pozvanie na HUMAN FORUM prijal aj pán prezident SR Andrej Kiska, ktorý vystúpil na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB s krátkym príhovorom,“ dopĺňa Csilla Droppová.

V poobedných hodinách prebiehal vzdelávací program pre základné a stredné školy v oblasti výchovy k tolerancii a znižovaniu rastu extrémizmu a rasizmu medzi mladými, ktorý viedol programový riaditeľ Sokratovho inštitútu Rado Sloboda.

Podvečer druhého dňa medzinárodného diskusného fóra uzatvorila diskusia novinára a spisovateľa Martina Milana Šimečku s voličom ĽSNS o spoločenskom vývoji na Slovensku. V Bábkovom divadle na Rázcestí následne prebiehala diskusia Michala Havrana s hosťami na tému Sú mainstreamové médiá v kríze? Veria ľudia viac alternatívnym médiám a sociálnym sieťam?

Celé dvojňové podujatie uzatvoril ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada pod názvom Pocta ľudskosti.

Sprievodným podujatím bola aj fotografická výstava významného slovenského fotografa a reportéra Andreja Bána s názvom „Na ceste…“. Výstava bude prístupná od 7. decembra 2016 do 20. januára 2017 v galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, EEA grants, Nadácia Ekopolis, Global Fund for Community Foundations, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, cult-E Európska kultúra o.z., Záhrada – CNK, Štátna vedecká knižnica, Múzeum SNP a Bábkové divadlo na Rázcestí.

Pozrite si fotogalériu z HUMAN FORUM 2016.